KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

 

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na 27.11.2019r.

 

Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gwiździe

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych

Data ogłoszenia: 08.11.2019 r.

Termin składania ofert: 25.11.2019 10:00

Organizator: Gmina Ustronie Morskie

Nr sprawy: ZP.271.7.2019

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

328 KBPobierz

Informacja z otwarcia ofert

259 KBPobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 620616-N-2019

360 KBPobierz

Informacja o zmianie treści SIWZ

491 KBPobierz

Projekt instalacji elektrycznej - 19.11.2019r.

2.2 MBPobierz

Ogłoszenie nr 620616-N-2019 z 2019.11.08r.

39 KBPobierz

SIWZ

4.7 MBPobierz

Przedmiar robót

548 KBPobierz

Zał. 1 - opis przedmiotu zamówienia

872 KBPobierz

Zał. 2 - dokumentacja projektowa

1.7 MBPobierz

Zał. 3 - specyfikacje technniczne wykonania i odbioru robót

4.3 MBPobierz

Zał. 4 - formularz ofertowy

18.4 KBPobierz

Zał. 5 - oświadczenie dot. warunków udziału w postępowaniu

20 KBPobierz

Zał. 6 - oświadczenie dot.przesłanek wykluczenia z postępowania

22 KBPobierz

Zał. 7 - wzory umowy

229 KBPobierz

Zał. 8 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej

18.9 KBPobierz

Zał. 9 - zobowiązanie dot. podmiotów trzecich

19.1 KBPobierz

Zał. 10 - wykaz robót budowlanych

61 KBPobierz