KARTY USŁUG

WYBORY

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

INFORMACJE

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi w m. Rusowo”
Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 23.06.2020 r.
Termin składania ofert: 08.07.2020 r., godz. 10:00
Organizator: Gmina Ustronie Morskie
Nr sprawy: IK.271.4.2020.IKIV

Informacja z otwarcia ofert

327 KBPobierz

Pytania i odpowiedzi nr 1

219 KBPobierz

Ogłoszenie nr 553638-N-2020

567 KBPobierz

SIWZ

4.6 MBPobierz

Przedmiar

270 KBPobierz

STWiOR

3.5 MBPobierz

Dokumentacja techniczna

8.2 MBPobierz

Opis przedmiotu zamówienia

43 KBPobierz

Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

26 KBPobierz

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

26 KBPobierz

Projekt umowy

1.3 MBPobierz

Wykaz wykonanych zamówień

61 KBPobierz

Wzór formularza oferty

41 KBPobierz