KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie

Gmina Ustronie Morskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2008-05-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brakuje części tekstów alternatywnych, nie działają wszystkie skróty klawiaturowe, na niektórych podstronach są problemy z kontrastem, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, niektóre dokumenty są umieszczone bez możliwości rozpoznawania przez czytniki, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-19
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Madejsza.
 • E-mail: informatyk@ustronie-morskie.pl
 • Telefon: 943514191

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Ustronie Morskie
 • Adres: ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie
 • E-mail: sekretariat@ustronie-morskie.pl
 • Telefon: 943515597

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim posiada Jedno wejście, do którego prowadzi podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Za budynkiem znajduje się miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.


Budynek jest trzykondygnacyjny, na kondygnacje +1 oraz +2 prowadzą schody. Brak jest windy oraz toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, drzwi wejściowe do budynku są nie oznakowane w tym zakresie.


Schody nie są oznakowane taśmą kontrastową.


Kolorystyka ciągów komunikacyjnych nie zachowuje zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku.


W budynku nie ma pętli indukcyjnych.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.


W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.


Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.