KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Nazwa zadania:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ustronie Morskie

Nr sprawy:

IK.271.12.2021.IKIV

Identyfikator postępowania (ID) na "miniPortalu":

3b7ad3e8-3f89-4602-bd09-c7330df7bd58

Link do ogłoszenia na "miniPortalu":

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3b7ad3e8-3f89-4602-bd09-c7330df7bd58

POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA 'MINIPORTALU'

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 17.02.2022 r.

688 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

188 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie jaką zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację inwestycji

151 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

115 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja Warunków Zamówienia

83 KBPobierzPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

113 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór formularza oferty

64 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór formularza cenowego

61 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

55 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

57 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o aktualności informacji

30 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór wykazu wykonanych zamówień

60 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

141 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o ochronie danych osobowych

28 KBPobierzPodgląd pliku