KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Nazwa zadania:

Rozbudowa drogi powiatowej polegająca na budowie ciągu rowerowego w m. Kukinka

Strona prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f7357367-20bd-4a10-8bae-be18d902e2ec

Identyfikator postępowania (ID) na "miniPortalu":

f7357367-20bd-4a10-8bae-be18d902e2ec

Nr sprawy:

IK.271.1.2022.IKIV

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

519 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

76 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie jaką zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację inwestycji

139 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania z dnia 2022-02-07

75 KBPobierzPodgląd pliku

Modyfikacja SWZ z dnia 2022-02-07

74 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

134 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja Warunków Zamówienia

127 KBPobierzPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

92 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy - modyfikacja z dn. 2022-02-07

107 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

106 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór formularza oferty

108 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

98 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

99 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o aktualności informacji

78 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór wykazu wykonanych zamówień

103 KBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja techniczna – część 1

19.4 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja techniczna – część 2

25 MBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

4.1 MBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - uzupełnienie z dn. 2022-02-07

275 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót

396 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o ochronie danych osobowych

28 KBPobierzPodgląd pliku

Tabele robót ziemnych

188 KBPobierzPodgląd pliku