KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Nazwa zadania:

Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Ustroniu Morskim

Strona prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d8da7c99-e489-4059-8b76-9f91d00d337e 

Identyfikator postępowania (ID) na "miniPortalu":

d8da7c99-e489-4059-8b76-9f91d00d337e

Nr sprawy:

IK.271.2.2022.IKIV

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

753 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja z otwarcia ofert

224 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

168 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja Warunków Zamówienia

316 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

144 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na pytania z dn. 22-03-2022 r.

638 KBPobierzPodgląd pliku

Modyfikacja SWZ z dnia 17.03.2022 r.

270 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

298 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór formularza oferty

284 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

282 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

284 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oświadczenia o aktualności informacji

262 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór wykazu wykonanych zamówień

288 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór wykazu osób

305 KBPobierzPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia nieaktualny

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia - aktualizacja 17.03.2022 r.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Dokumentacja techniczna

81 MBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

243 KBPobierzPodgląd pliku

Przedmiar robót

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Informacja o ochronie danych osobowych

28 KBPobierzPodgląd pliku