KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Nazwa zadania:

Dostawa i montaż podwójnej kontenerowej toalety publicznej w miejscowości Ustronie Morskie

Strona prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b0687969-533c-4179-ac32-03d4522a81c9

Identyfikator postępowania (ID) na "miniPortalu":

b0687969-533c-4179-ac32-03d4522a81c9

Nr sprawy:

IK.271.8.2022.IKIV

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

358 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

260 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

194 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

106 KBPobierzPodgląd pliku

MODYFIKACJA z dn. 04.05.2022 r.

25 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ - modyfikacja z dn. 04.05.2022 r.

77 KBPobierzPodgląd pliku

SWZ - NIEAKTUALNY

77 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

35 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór formularza oferty

63 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - NIEAKTUALNY

56 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - modyfikacja z dn. 04.05.2022 r.

56 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

30 KBPobierzPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

65 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o ochronie danych osobowych

28 KBPobierzPodgląd pliku