KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Nazwa zadania:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
oraz w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Strona prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/74fbc821-b945-426d-9417-2f92adbb6545

Identyfikator postępowania (ID) na "miniPortalu":

74fbc821-b945-426d-9417-2f92adbb6545

Nr sprawy:

IK.271.6.2022.IKIV

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

267 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o zamówieniu

120 KBPobierzPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

198 KBPobierzPodgląd pliku

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

207 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt umowy

87 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór formularza oferty

188 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór formularza cenowego

170 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

180 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie o aktualności informacji

154 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o ochronie danych osobowych

152 KBPobierzPodgląd pliku