KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Nazwa zadania:

„Rozbudowa dróg na terenie gminy Ustronie Morskie”

Strona prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7c9da45e-0ecd-41ec-ab02-f4665f1f2350

Identyfikator postępowania (ID) na "miniPortalu":

7c9da45e-0ecd-41ec-ab02-f4665f1f2350

Nr ogłoszenia BZP

2022/BZP 00191682/01

Nr sprawy:

IK.271.9.2022.IKIV

Tryb:

Tryb podstawowy, wariant 1