KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Nazwa zadania:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
oraz w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Strona prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/01e340f0-8a54-4984-b1fc-d4b8785d4309

Identyfikator postępowania (ID) na "miniPortalu":

01e340f0-8a54-4984-b1fc-d4b8785d4309

Nr ogłoszenia BZP

2022/BZP 00206506/01

Nr sprawy:

IK.271.11.2022.IKIV

Tryb:

Tryb podstawowy, wariant 1