Nr 269 - skarga na Wójta

 

 

UCHWAŁA NR XLVI/269/2006

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 20 października 2006

 

 

w sprawie skargi na Wójta Gminy

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.  229 pkt  3Kpa po rozpatrzeniu skargi Państwa ---------------- na postępowanie Wójta Gminy w zakresie spraw mieszkaniowych skarżących uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Rada Gminy w Ustroniu Morskim uznaje skargę za nieuzasadnioną.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


UZASADNIENIE

 

Państwo ------------- do września br. zamieszkiwali w budynku komunalnym położonym w Ustroniu Morskim przy ulicy ------------- zajmując tam mieszkanie o pow. ------- m 2

Budynek ten gmina Ustronie Morskie przejęła do swoich zasobów w 1999 roku od miejscowej , będącej w likwidacji GS”SCH”.

            Z uwagi na to, że z powodu złego stanu technicznego budynek nie nadawał się do remontu i przeznaczony został do rozbiórki, jego mieszkańcom w 2001 roku zaproponowano zakup nowych mieszkań w wybudowanym właśnie w tamtym czasie wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Górnej.  Propozycję tę złożono również p.p. --------. 

Niestety,  z oferty tej nie skorzystali, gdyż jak później twierdzili nie stać ich było na zakup mieszkania pomimo, że Rada Gminy dla tej grupy  mieszkańców ustaliła b. korzystne warunki nabycia lokali.

Mimo stale pogarszających się warunków zamieszkiwania,  Państwo ------- nie wyrażali zgody na przekwaterowanie do innych lokali zamiennych  również w kolejnych latach. Dopiero w momencie,  gdy gmina  po sądowym procesie o eksmisję, w lipcu br. odzyskała lokal przy ul. --------------- wskazali go jako ten, który powinni otrzymać.

Pomimo wątpliwości, co do zasadności przydziału tak stosunkowo dużego mieszkania, bo o pow. blisko 60 m 2 dla jedynie dwóch osób, Gminna Komisja Mieszkaniowa postanowiła pozytywnie rozstrzygnąć sprawę przydziału tego mieszkania na rzecz Państwa -------. Przy podejmowaniu decyzji kierowano się bowiem bardzo złymi warunkami mieszkaniowymi w/wym,, przezaczeniem budynku, w którym zamieszkiwali do wyburzenia  oraz  zbliżającym się okresem zimowym. Komisja dokonując przydziału zastrzegła jednak, że lokal ten powinien pozostać w gminnym zasobie mieszkaniowym, tzn. powinien  być wyłączony z możliwości jego późniejszej sprzedaży. Postanowiono, że informację o tym fakcie należy zamieścić w umowie najmu.

Zaznacza się, że lokal przy ul. B. Chrobrego komornik sądowy wydał gminie w lipcu br. a decyzja o jego przydziale zapadła 28 sierpnia br. Nieprawdą jest zatem twierdzenie, że mieszkanie to odzyskano już wiosną i że od tego czasu stało puste.. Nieprawdą jest również to, że gmina nie zamierzała w mieszkaniu nic zrobić. Otóż Komisja Mieszkaniowa dokonując przydziału na rzecz p.p. --------, po wizji mieszkania wniosła o wykonanie (naprawę) tam centralnego mieszkania, ewentualne zabudowanie wejścia do piwnicy czy też odbudowę stopni do kuchni i łazienki. Prac tych jednak nie zdążono wykonać przed zasiedleniem mieszkania, bo już 1 września, na usilną prośbę skarżących, wydano im klucze razem z podpisaną przez Wójta umową najmu.  Przeprowadzenie tych napraw nadal jest możliwe ze strony Gminy, jednak w sytuacji braku umowy – bezpodstawne.

 

Niestety, choć Państwo --------- protokolarnie lokal w dniu 1 września przejęli w posiadanie, to do dnia dzisiejszego nie zwrócili otrzymanej w tym samym dniu do podpisania umowy najmu  /dla uznania, że umowa została zawarta niezbędne są podpisy dwóch stron umowy/.  W piśmie z dnia 7.09.2006 r. oświadczają, że jej nie podpiszą, gdyż adnotacja o wyłączeniu lokalu ze sprzedaży jest przejawem ich dyskryminowania. Odpowiedź na to pismo, wbrew temu co piszą w skardze, Państwo --------- otrzymali pismem z dnia 13 września br. Jest tam zawarte szczegółowe wyjaśnienie takiego zapisu w umowie.

         

                Gmina Ustronie Morskie stoi na stanowisku, że zamieszczenie w umowie  spornego zapisu ma  charakter jedynie informacyjny. Gmina zobowiązana jest do tworzenia zasobu mieszkaniowego. Jest on bardzo ograniczony i powoduje trudności w realizacji zobowiązań w zakresie zabezpieczania lokali zamiennych. M.in. w tym celu, na mocy uchwały Rady Gminy z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ze sprzedaży wyłączonych zostało już kilkanaście mieszkań, również w budynkach, w których nastąpiła  sprzedaż mieszkań dotychczasowym najemcom.

 

Do podpisania umowy w żaden sposób Państwo ----------- nie są przymuszani. Poinformowani zostali jedynie (pismem z 13.09.06 r.),  że jej nie podpisanie  wywoływać będzie takie same skutki prawne jak zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego. 

Licznik prądu zdemontowany był po poprzednim użytkowniku mieszkania i Urząd Gminy w sprawie tej nie interweniował.  Nowe liczniki prądu i gazu do mieszkania zostały już zamontowane i nastąpiło to na wniosek p.p. -------- po okazaniu  Zakładowi Energetycznemu i Gazowniczemu  wymaganych przez te Zakłady umów najmu, które jak wyżej zaznaczono podpisane są tylko ze strony Gminy.

Całkowicie bezpodstawne są zarzuty o zamiarze przydziału przedmiotowego lokalu znajomym Wójta czy  też obecnych planach jego sprzedaży osobom trzecim wraz z lokatorami.