KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Komisja Budżetu

 

Skład komisji:

 

1. Denis Tomala – Przewodniczący

2. Krzysztof Grzywnowicz

3. Tomasz Rymaszewski

4. Krzysztof Psykała

5. Roman Marciniak

6. Ewelina Gabryszewska

7. Andrzej Staszak

8. Barbara Płomińska

 

Zadania Komisji:

 

a)    udział w pracach związanych z projektowaniem, uchwalaniem i wykonywaniem budżetu gminy,


b)    uchwalenie i realizacja programów gospodarczych gminy,


c)    zagospodarowanie przestrzenne gminy,


d)    udział gminy w związkach i porozumieniach komunalnych mających wpływ na budżet gminy,


e)    opiniowanie projektów uchwał dotyczących wysokości podatków i opłat lokalnych,


f)    opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu.