KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

O dochodowości rocznej z gospodarstwa rolnego


Wydawanie zaświadczeń o dochodowości rocznej z gospodarstwa rolnego.

 

 

I. Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych w formie podania

 

II. Opłaty:

Nie podlega opłatom.

 

III. Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim w godzinach 7.30 – 15.30 pok. Nr 9

 

IV. Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni

 

V. Jednostka odpowiedzialna:

Referat Budżetu i Finansów UG Ustronie Morskie – pok. Nr 9.

tel. 094 35-14-196

 

VI. Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie za pośrednictwem Wójta Gminy Ustronie Morskie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie.

 

VII. Podstawa prawna:

- Art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257) 

- Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28.10.2005 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2004 r.

 

 


Wniosek.pdf

172 KBPobierzPodgląd pliku