Nr 206 - podatek od środków transportowych

 

Uchwała Nr XXXVII/206/2005

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 28 listopada 2005 r.

 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 r.

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441), oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*1) (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419)*1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.) Rada Gminyuchwala, co następuje :

 

§ 1

1. autobusów :

a) o ilości mniejszej niż 30 miejsc do siedzenia :

- rok produkcji 1996 i młodsze 843,00 zł

- rok produkcji 1995 i starsze 1.053,00 zł

b) o ilości równej i wyższej niż 30 miejsc do siedzenia :

- rok produkcji 1996 i młodsze 1.140,00 zł

- rok produkcji 1995 i starsze 1.425,00 zł

2. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej :

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

- rok produkcji 1996 i młodsze 496,00 zł

- rok produkcji 1995 i starsze 620,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

- rok produkcji 1996 i młodsze 793,00 zł

- rok produkcji 1995 i starsze 867,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

- rok produkcji 1996 i młodsze 991,00 zł

- rok produkcji 1995 i starsze 1.115,00 zł

3. ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton

- rok produkcji 1996 i młodsze 1.090,00 zł

- rok produkcji 1995 i starsze 1.363,00 zł

4. przyczep lub naczep, które z pojazdem silnikowym mają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton

- rok produkcji 1996 i młodsze 991,00 zł

- rok produkcji 1995 i starsze 1.239,00 zł

5. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w kwotach określonych w załączniku Nr 1 (PDF 54KB),

6. ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitejrównej lub wyższej niż 12 ton w kwotach określonych w załączniku Nr 2 (PDF 53KB),

7. przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w kwotach określonych w załączniku Nr 3 (PDF 52KB),

 

§ 2

Podatnicy uiszczają podatek w Kasie Urzędu lub bezpośrednio na rachunek Gminy.

 

§ 3

Zwalnia się z podatku środki transportowe stanowiące własność gminy a wykorzystywane w celach ochrony przeciwpożarowej i oświaty.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXIV/142/2004 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 101, poz. 2242).

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwaZachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.

 


  • Załącznik Nr 3.pdf
    52 KB
  • Załącznik Nr 2.pdf
    53 KB
  • Załącznik Nr 1.pdf
    55 KB