Nr 207 - zbycie nieruchomości - Ustronie Morskie

 

Uchwała Nr XXXVII/207/2005

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 28 listopada 2005 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591; z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558 , Nr 113 , póz. 984 , Nr 153, póz.. 1271 , Nr 214, póz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102 póz. 1055 , Nr 116 póz. 1203, Nr 167 póz. 1759) oraz art. 37 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, póz. 2603 ,  Nr 281 póz. 2782 z 2005 r. Nr 130, póz. 1087, oraz Nr 169, póz. 1420) uchwala się , co następuje :

 

§1.

Postanawia się zbyć w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowane położone w Ustroniu Morskim :

1) przy ulicy Kolejowej oznaczone jako działki ewidencyjne numer :    

- 428/18 o powierzchni 0,1020 ha ,

- 428/19 o powierzchni 0,1061 ha ,

2) przy ulicy Kościuszki oznaczone jako działki ewidencyjne numer :    

- 234/4 o powierzchni 0,1048 ha ,

- 234/6 o powierzchni 0,1033 ha.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


  • Załącznik Nr 2.pdf
    422 KB
  • Załącznik Nr 1.pdf
    422 KB