Nr 73 - statut gminy


Uchwała Nr XIII/73/2003

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 8 grudnia 2003 r.

 

w sprawie Statutu Gminy Ustronie Morskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;Nr 113, poz. 984: Nr 153, poz. 1271 , Nr214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1.

Ustala się Statut Gminy Ustronie Morskie w brzmieniu stanowiącym załącznik (PDF 159KB) do niniejszej uchwały.

 

§2.

1.Traci moc uchwała NrXIX/108/96Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 22 marca 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Ustronie Morskie ( Dz. Urz. Woj. KoszalińskiegoNr 23, poz. 76;z 1999 r.Nr 10, poz. 114; Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2001 r. Nr 27, poz. 577 ).

2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 


  • Załącznik Nr 1.pdf
    160 KB