KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Statuty sołectw

Uchwała Nr XVI/100/2004

Rada Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 17 marca 2004r.

 

w sprawie nadania statutów sołectwom w gminie Ustronie Morskie.

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Gminy w Ustroniu Morskim po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala, co następuje:

§1.

Nadaje się statuty sołectwGminy Ustronie Morskie – stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

  1. Ustronie Morskie – stanowiący załącznik nr 1 (PDF 115KB) do uchwały,
  2. Sianożęty – stanowiący załącznik nr 2 (PDF 119KB) do uchwały,
  3. Gwizd – stanowiący załącznik nr 3 (PDF 114KB) do uchwały,
  4. Kukinia – stanowiący załącznik nr 4 (PDF 112KB) do uchwały,
  5. Kukinka – stanowiący załącznik nr 5 (PDF 112KB) do uchwały,
  6. Rusowo – stanowiący załącznik nr 6 (PDF 113KB) do uchwały.

§2.

Traci moc uchwała Nr VI/37/1990 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 25 października 1990r. w sprawie ustalenia statutów sołectw na terenie gminy Ustronie Morskie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

<br/>

Załącznik nr 6.pdf

114 KBPobierz

Załącznik nr 5.pdf

113 KBPobierz

Załącznik nr 4.pdf

113 KBPobierz

Załącznik nr 3.pdf

115 KBPobierz

Załącznik nr 2.pdf

119 KBPobierz

Załącznik nr 1.pdf

115 KBPobierz