KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

III kadencja 1998-2002

 

 

KADENCJA RADY GMINY W LATACH 1998 - 2002
1998 rok
SESJA Nr 1
1. I / 1 / 98 29 października 1998 r.  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim
2. I / 2 / 98 29 października 1998 r.  w sprawie wyboru V-ce przewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim
SESJA Nr 2
3. II / 3 / 98 10 listopada 1998 r. w sprawie wyboru Wójta Gminy Ustronie Morskie
4. II / 4 / 98 10 listopada 1998 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy
SESJA Nr 3
5. III / 5 / 98 27 listopada 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie
6. III / 6 / 98 27 listopada 1998 r. w sprawie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
7. III / 7 / 98 27 listopada 1998 r. w sprawie upoważnienia kierownika GOPS do wydania decyzji administracyjnych w sprawie udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów
8. III / 8 / 98 27 listopada 1998 r. w sprawie zminny w budżecie gminy na 1998 r.
9.  III / 9 / 98 27 listopada 1998 r. w sprawie wyznaczenia delegata do Związku Miast i Gmin Nadmorskich
SESJA Nr 4
10. IV / 10 / 98 18 grudnia 1998 r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Rady
11. IV / 11 / 98 18 grudnia 1998 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Ustronie Morskie
12. IV / 12 / 98 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
13. IV / 13 / 98 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia stawek od środków transportowych
14. IV / 14 / 98 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru
15. IV / 15 / 98 18 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru
16. IV / 16 / 98 18 grudnia 1998 r. w sprawie opłaty miejscowej
17. IV / 17 / 98 18 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 1998
18. IV / 18 / 98 18 grudnia 1998 r. w sprawie opłaty za przedszkole
19. IV / 19 / 98 18 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
20.  IV / 20 / 98 18 grudnia 1998 r. w sprawie górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych
21. IV / 21 / 98 18 grudnia 1998 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim
22. IV / 22 / 98 18 grudnia 1998 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych
23. IV / 23 / 98 18 grudnia 1998 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim i Kukini
24. IV / 24 / 98 18 grudnia 1998 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego
SESJA Nr 5
25. V / 25 / 98 30 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany w budżecia gminy
26.  V / 26 / 98 30 grudnia 1998 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości  kredytów krótkoterminowych i pożyczek
27. V / 27 / 98  30 grudnia 1998 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Gminy
1999 rok
SESJA Nr 6
28. VI / 28 / 99 26 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1999 r.
29. VI / 29 / 99 26 lutego 1999 r. w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 1999 r.
30. VI / 30 / 99  26 lutego 1999 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV / 13 / 98 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dn. 18.12.1998 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
31.  VI / 31 / 99 26 lutego 1999 r. w sprawie przedłużenia na 1999 r. stosowania dopłat do ścieków
32. VI / 32 / 99 26 lutego 1999 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy
33. VI / 33 / 99  26 lutego 1999 r. w sprawie zbycia działek letniskowych położonych w Sianożętach
34. VI / 34 / 99 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim
35. VI / 35 / 99 26 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rusowie
36. VI / 36 / 99 26 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Ustronie Morskie oraz granic ich obwodów 
37. VI / 37 / 99 26 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodu publicznego Gimnazjum w Ustroniu Morskim
38. VI / 38 / 99 26 lutego 1999 r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Ustroniu Morskim
39. VI / 39 / 99 26 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim
40. VI / 40 / 99 26 lutego 1999 r. w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych
41. VI / 41 / 99 26 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
42. VI / 42 / 99 26 lutego 1999 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚi GW Województwa Zachodniopomorskiego
SESJA Nr 7
43. VII / 43 / 99  29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim
44. VII / 44 / 99 29 marca 1999 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim
45. VII / 45 / 99 29 marca 1999 r. w sprawie zamiany nieruchomości
46. VII / 46 / 99 29 marca 1999 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim
47. VII / 47 / 99 29 marca 1999 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 1999
48. VII / 48 / 99 29 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Ustronie Morskie, Sianożęty i Wieniotowo
SESJA Nr 8
49. VIII / 49 / 99  30 kwietnia 1999 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 1998
50. VIII / 50 / 99 30 kwietnia 1999 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Gminy Ustronie Morskie z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 1998 r.
51. VIII / 51 / 99 30 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego GFOŚiGW za 1998 r.
52. VIII / 52 / 99 30 kwietnia 1999 r. w sprawie przedłużenia na rok 1999 stosowania dopłat do ceny ścieków
SESJA Nr 9
53. IX / 53 / 99 30 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 1999
54. IX / 54 / 99  30 czerwca 1999 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI / 42 / 99 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 26.02.99 
55. IX / 55 / 99 30 czerwca 1999 r. w sprawie przejęcia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim
56. IX / 56 / 99 30 czerwca 1999 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Rusowie
57. IX / 57 / 99 30 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłaty za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt
58. IX / 58 / 99 30 czerwca 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Ustronie Morskie i miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Ustronie Morskie i Sianożęty obejmującego część m. Wieniotowo
59. IX / 59 / 99 30 czerwca 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Ustronie Morskie
60. IX / 60 / 99 30 czerwca 1999 r. w sprawie przystąpienia do Komunalnego Związku Miast i Gmin Pomorza Zachodniego "POMERANIA"
61. IX / 61 / 99 30 czerwca 1999 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Ustronie Morskie
SESJA Nr 10
62. X / 62 /  99 06 września 1999 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1999
63. X / 63 / 99 06 września 1999 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim
64. X / 64 / 99 06 września 1999 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim
65. X / 65 / 99 06 września 1999 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim
66.  X / 66 / 99 06 września 1999 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół w Ustroniu Morskim
SESJA Nr 11
67. XI / 67 / 99 16 października 1999 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 1999
68. XI / 68 / 99 16 października 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na cele  publicznepodmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
69. XI / 69 / 99 16 października 1999 r. w sprawie zakresu informacji z wykonania budżetu gminy Ustronie Morskie za I półrocze 1999 r.
70. XI / 70 / 99 16 października 1999 r. w sprawie wyrażania zgody na zamianę nieruchomości
71. XI / 71 / 99  16 października 1999 r. w sprawie zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych
SESJA Nr 12
72. XII / 72 / 99  28 października 1999 r. w sprawie wyboru ławników do Sądów Powszechnych
73. XII / 73 / 99 28 października 1999 r. w sprawie wyboru członków kolegium do spraw wykroczeń
74. XII / 74 / 99 28 października 1999 r. w sprawie zbycia nieruchomości 
75. XII / 75 / 99 28 października 1999 r. w sprawie zbycia nieruchomości
76. XII / 76 / 99 28 października 1999 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1999
77. XII / 77 / 99 28 października 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących 
78.  XII / 78 / 99 28 paździenika 1999 r. w sprawie wysokości oznakowania zwierząt
79. XII / 79 / 99 28 października 1999 r. w sprawie stanowiska o przeznaczenie gruntów w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
SESJA Nr 13
80. XIII / 80 / 99 27 listopada 1999 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania inwestycyjnego
81. XIII / 81 / 99 27 listopada 1999 r. w sprawie osiedlenia w miejscowości Ustronie Morskie rodziny narodowości polskiej - przesiedleńców z Kazachstanu
82. XIII / 82 / 99 27 listopada 1999 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1999
83. XIII / 83 / 99 27 listopada 1999 r. w sprawie upowarznienia Zarządu Gminy do zawarcia umowy dotacji z NFOŚiGW
SESJA Nr 14
84 XIV / 84 / 99 28 grudnia 1999 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
85. XIV / 85 / 99 28 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru
86. XIV / 86 / 99 28 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV / 15 / 98 rady Gminy w Ustroniu morskim z dn. 18.12.1998 r. w sprawie wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru
87. XIV / 87 / 99 28 grudnia 1999 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Ustronie Morskie
88. XIV / 88 / 99 28 grudnia 1999 r. w sprawie opłaty za wodę
89. XIV / 89 / 99 28 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 1999
90. XIV / 90 / 99 28 grudnia 1999 r. w sprawie zbycia nieruchomości
91. XIV / 91 / 99 28 grudnia 1999 r. w sprawie zbycia nieruchomości
92. XIV / 92 / 99 28 grudnia 1999 r. w sprawie nabycia nieruchomości 
93. XIV / 93 / 99 28 grudnia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie użytków rolnych na cele budownictwa mieszkalnego
94. XIV / 94 / 99 28 grudnia 1999 r. w sprawie opinii dotyczącej dróg powiatowych na terenie gminy Ustronie Morskie
SESJA Nr 15
95. XV / 99 28 grudnia 1999 r.  
2000 rok
SESJA Nr 16
96. XVI / 95 / 00 17 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy w Ustroniu Morskim na rok 2000
97. XIV / 96 / 00 17 lutego 2000 r. w sprawie zatwierdzenia projeku przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2000
98. XVI / 97 / 00 17 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2000
99. XVI / 98 / 00 17 lutego 2000 r. zmieniająca uchwałę z sprawie wysokości i zasad przyznawanie diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych
100. XVI / 99 / 00 17 lutego 2000 r. w sprawie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego
SESJA Nr 17
101. XVII / 100 / 00 28 kwietnia 2000 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 1999
102. XVII / 101 / 00 28 kwietnia 2000 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1999
103. XVII / 102 / 00 28 kwietnia 2000 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego GFOŚiGW za rok 1999
104. XVII / 103 / 00 28 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2000
105. XVII / 104 / 00 28 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
106. XVII / 105 / 00 28 kwietnia 2000 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych
107. XVII / 106 / 00 28 kwietnia 2000 r. w sprawie zbycia nieruchomości
108. XVII / 107 / 00 28 kwietnia 2000 r. w sprawie zbycia nieruchomości
SESJA Nr 18
109. XVIII / 108 / 00 30 czerwca 2000 r. w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Ustronie Morskie na lata 2000 - 2010
110. XVIII / 109 / 00 30 czerwca 2000 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2000
111. XVIII / 110 / 00 30 czerwca 2000 r. w sprawie obsługi bankowej gminy Ustronie Morskie
112. XVIII / 111 / 00 30 czerwca 2000 r. w sprawie zbycia lokalo mieszkalnych
113. XVIII / 112 / 00 30 czerwca 2000 r. w sprawie zbycia nieruchomości
114. XVIII / 113 / 00 30 czerwca 2000 r. w sprawie zbycia nieruchomości
115. XVIII / 114 / 00 30 czerwca 2000 r. w sprawie zbycia nieruchomości
116. XVIII / 115 / 00 30 czerwca 2000 r. w sprawie zbycia nieruchomości
117.  XVIII / 116 / 00 30 czerwca 2000 r. w sprawie zbycia nieruchomości
118. XVIII / 117 / 00 30 czerwca 2000 r. w sprawie zbycia nieruchomości
119. XVIII / 118 / 00 30 czerwca 2000 r. w sprawie zbycia nieruchomości
120. XVIII / 119 / 00 30 czerwca 2000 r. w sprawie korzystania z ograniczenia z urządzeń technicznych stwarzających uciążliwości dla środowiska w zakresie hałasu
SESJA Nr 19
121. XIX / 120 / 00 18 lipca 2000 r. w sprawie studium uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie
122. XIX / 121 / 00 18 lipca 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2000
123. XIX / 122 / 00 18 lipca 2000 r. w sprawie ustalenie wysokości czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
124. XIX / 123 / 00 18 lipca 2000 r. w sprawie zbycia nieruchomości
SESJA Nr 20
125. XX / 124 / 00 29 września 2000 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2000
126.  XX / 125 / 00 29 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulanimu płacowego dla nauczycieli
127. XX / 126 / 00 29 września 2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
SESJA Nr 21
128. XXI / 127 / 00 16 października 2000 r. w sprawie odwołania Wójta Gminy Ustronie Morskie
129. XXI / 128 / 00 16 października 2000 r. w sprawie ustalenia zasad wyboru Wójta Gminy Ustronie Morskie
130. XXI / 129 / 00 16 października 2000 r. w sprawie wyboru wyboru Wójta Gminy Ustronie Morskie
SESJA Nr 22
131. XXII / 130 / 00 14 listopada 2000 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy
132. XXII / 131 / 00 14 listopada 2000 r. w sprawie odwołania ze stanowiska przewodniczącego komisji birg
133. XXII / 132 / 00 14 listopada 2000 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy  
134. XXII / 133 / 00 14 listopada 2000 r. w sprawie wyboru na stanowiska przewodniczącego komisji birg
135. XXII / 134 / 00 14 listopada 2000 r. w sprawie wyboru Zarządu Gminy Ustronie Morskie
136. XXII / 135 / 00 14 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy
137. XXII / 136 / 00 14 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Wójta Gminy
138. XXII / 137 / 00 14 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne
139. XXII / 138 / 00 14 listopada 2000 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2000
140. XXII / 139 / 00 14 listopada 2000 r. w sprawie zmiany planów przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2000
141. XXII / 140 / 00 14 listopada 2000 r. w sprawie osiedlenia w miejscowości Ustronie Morskie rodziny narodowości polskiej - przesiedleńców z Kazachstanu
142. XXII / 141 / 00 14 listopada 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Ustronie Morskie
143. XXII / 142 / 00 14 listopada 2000 r. w sprawie likwidacji Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego "POMERANIA"
ZARZĄD KOMISARYCZNY
SESJA 23
144. XXIII / 143 / 00 27 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty miejscowej
145. XXIII / 144 / 00 27 grudnia 2000 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Ustronie Morskie
146. XXIII / 145 / 00 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru
147.  XXIII / 146 / 00 27 grudnia 2000 r. w sprawie okrteślenia stawek podatku od nieruchomości
148. XXIII / 147 / 00 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
149. XXIII / 148 / 00 27 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej
150. XXIII / 149 / 00  27 grudnia 2000 r. w sprawie likwidacji Gminnego Osrodka Kultury
151. XXIII / 150 / 00 27 grudnia 2000 r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Kultury
152. XXIII / 151 / 00 27 grudnia 2000 r. w sprawie powołania biblioteki gminnej
153. XXIII / 152 / 00 27 grudnia 2000 r. w sprawie formy finansowania Przedszkoloa Publicznego w Ustroniu Morskim
154. XXIII / 153 / 00 27 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2000
155. XXIII / 154 / 00 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia maksymaknej wusokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych
SESJA Nr 24
156. XXIV / 155 / 00 30 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2000
2001 rok
SESJA Nr 25
157. XXV / 156 / 2001 09 stycznia 2001 r. w sprawie podziału gminy na okręgi, ustalenia ich granic oraz liczby radnych 
158. XXV / 157 / 2001 09 stycznia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania
SESJA Nr 26
159. XXVI / 158 / 2001 07 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy w Ustroniu Morskim na rok 2001
160. XXVI / 159 / 2001 07 lutego 2001 r. w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2000 r.
161. XXVI / 160 / 2001 07 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2001 rok
162. XXVI / 161 / 2001 07 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie bonifikaty i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
163. XXVI / 162 / 2001  07 lutego 2001 r. w sprawie zbycia nieruchomości
SESJA Nr 27
164. XXVII / 163 / 2001 14 lutego 2001 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
165. XXVII / 164 / 2001 14 lutego 2001 r. w sprawie inwestycji modernizacji ul. Górnej w Ustroniu Morskim
SESJA Nr 28
166. XXVIII / 165 / 2001 16 marca 2001 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholu
167. XXVIII / 166 / 2001 16 marca 2001 r. w sprawie nabycia nieruchomości
168. XXVIII / 167 / 2001  16 marca 2001 r. zmieniająca uchwałę Nr XII / 74 / 99 rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 28 października 1999 roku w sprawie zbycia nieruchomości
169.  XXVIII / 168 / 2001  16 marca 2001 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych
170. XXVIII / 169 / 2001 16 marca 2001 r. w sprawie złożenia skargi do NSA
171. XXVIII / 170 / 2001  16 marca 2001 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie bonifikaty i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 
172. XXVIII / 171 / 2001 16 marca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikaty i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych
173. XXVIII / 172 / 2001 16 marca 2001 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2001
PO REFERENDUM
SESJA Nr 29
174. XXIX / 173 / 2001 02 kwietnia 2001 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim
175. XXIX / 174 / 2001 02 kwietnia 2001 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim
176. XXIX / 175 / 2001 02 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wyboru Wójta Gminy Ustronie Morskie
SESJA Nr 30
177. XXX / 176 / 2001 11 kwietnia 2001 r. w sprawie wyboru Wójta Gminy  
178. XXX / 177 / 2001 11 kwietnia 2001 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Gminy
179. XXX / 178 / 2001 11 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy
180.  XXX / 179 / 2001 11 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Wójta Gminy
181. XXX / 180 / 2001 11 kwietnia 2001 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy
SESJA Nr 31
182. XXXI / 181 / 2001   w sprawie akceptacji likwidacji Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego
183. XXXI / 182 / 2001   w sprawie przystąpienia Gminy Ustronie Morskie do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania"
184. XXXI / 183 / 2001   w sprawie uzupełnienia składu Komisji Statutowej
185.  XXX / 184 / 2001    w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Ustroniu Morskim im. Marii Konopnickiej
186. XXXII / 185 / 2001 30 maja 2001 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Ustroniu Morskim
187. XXXII / 186 / 2001 30 maja 2001 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2001
188. XXXII / 187 / 2001 30 maja 2001 r. w sprawie zmian w statucie gminy
189. XXXII / 188 / 2001 30 maja 2001 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy
190. XXXII / 189 / 2001  30 maja 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim
191. XXXII / 190 / 2001 30 maja 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Rusowie
192. XXXII / 191 / 2001 30 maja 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursu na dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim
193. XXXII / 192 / 2001 30 maja 2001 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na dyrektora Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim
194. XXXII / 193 / 2001 30 maja 2001 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na dyrektora  Szkoły Podstawowej w Rusowie  
195 XXXII / 194 / 2001 30 maja 2001 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim
196. XXXII / 195 / 2001  30 maja 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
197.  XXXII / 196 / 2001  30 maja 2001 r. w sprawie zbycia nieruchomości
198. XXXII / 197 / 2001  30 maja 2001 r. w sprawie zmiany wysokości oprocentowania nie spłaconej części sprzedaży nieruchomości
199. XXXII / 198 / 2001  30 maja 2001 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
SESJA Nr 32
200. XXXIII / 199 / 2001 13 lipca 2001 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2001
201. XXXIII / 200 / 2001  13 lipca 2001 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
202. XXXIII / 201 / 2001  13 lipca 2001 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych
203. XXXIII / 202 / 2001 13 lipca 2001 r. w sprawie zbycia nieruchomości
204. XXXIII / 203 / 2001 13 lipca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustronie Morskie
205. XXXIII / 204 / 2001  13 lipca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustronie Morskie
SESJA Nr 33
206. XXXIV / 205 / 2001  19 września 2001 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
207. XXXIV / 206 / 2001  19 września 2001 r. w sprawie odwołania członka Zarządu Gminy
208 XXXIV / 207 / 2001 19 września 2001 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ustroniu Morskim
209. XXXIV / 208 / 2001 19 września 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2001 r.
210. XXXIV / 209 / 2001 19 września 2001 r. w sprawie opłaty za przedszkole
211. XXXIV / 210 / 2001 19 września 2001 r. w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
212. XXXIV / 211 / 2001 19 września 2001 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody
213 XXXIV / 212 / 2001 19 września 2001 r. w sprawie przejęcia nieruchomości położonej w Kukini
214. XXXIV / 213 / 2001 19 września 2001 r. w sprawie przejęcia nieruchomości położonej w Bagiczu
215. XXXIV / 214 / 2001 19 września 2001 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim
216. XXXIV / 215 / 2001 19 września 2001 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim
217. XXXIV / 216 / 2001 19 września 2001 r. w sprawie zbycia działek budowlanych położonych w Rusowie
218. XXXIV / 217 / 2001 19 września 2001 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
219. XXXIV / 218 / 2001 19 września 2001 r. w sprawie utworzenia stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego
220. XXXIV / 219 / 2001  19 września 2001 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie morskie
SESJA Nr 35
221. XXXV / 220 / 2001  20 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2000 r.
222. XXXV / 221 / 2001  20 listopada 2001 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Gminy Ustronie Morskie z tytułu rozpatrzeni9a sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2000 r.
223. XXXV / 222 / 2001 20 listopada 2001 r. w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Gminy Ustronie Morskie
224. XXXV / 223 / 2001 20 listopada 2001 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2001 r.
225. XXXV / 224 / 2001 20 listopada 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
226. XXXV / 225 / 2001  20 listopada 2001 r. w sprawie opłaty miejscowej
227. XXXV / 226 /2001 20 listopada 2001 r. w sprawie opłaty administracyjnej
228. XXXV / 227 / 2001 20 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ustronie Morskie
229. XXXV / 228 / 2001 20 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
230. XXXV / 229 / 2001 20 listopada 2001 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim 
231. XXXV / 230 / 2001  20 listopada 2001 r. w sprawie przejęcia nieruchomości położonej w Rusowie
232. XXXV / 231 / 2001 20 listopada 2001 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedanych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Górnej 32
233. XXXV / 232 / 2001 20 listopada 2001 r. w sprawie wysokości oprocentowania niespłaconej części ceny sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Górnej 32
234. XXXV / 233 / 2001  20 listopada 2001 r. w sprawie podjęcia współpracy z gminą niemiecką
SESJA Nr 36
235. XXXVI / 234 / 2001  28 grudnia 2001 r.  w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2001 
2002 rok
SESJA Nr 37
236. XXXVII / 235 / 2002 22 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy w Ustroniu Morskim na 2002 r.
237. XXXVII / 236 / 2002 22 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2002
238. XXXVII / 237 / 2002 22 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2002 r.
239. XXXVII / 238 / 2002  22 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu spożycia.
240. XXXVII / 239 / 2002 22 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim 
241. XXXVII / 240 / 2002 22 lutego 2002 r. w sprawie zmiany wysokości oprocentowania niespłaconej części sprzedaży nieruchomości
242. XXXVII / 241 / 2002  22 lutego 2002 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
243 XXXVII / 242 / 2002 22 lutego 2002 r. w sprawie opłaty za wodę 
244. XXXVII / 243 / 2002 22 lutego 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
SESJA Nr 38
245. XXXVIII / 244 / 2002 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2002
246. XXXVIII / 245 / 2002 12 kwietnia 2002 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
247. XXXVIII / 246 / 2002 12 kwietnia 2002 r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji Rady Gminy w Ustroniu Morskim
248. XXXVIII / 247 / 2002  12 kwietnia 2002 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Bagiczu 
249. XXXVIII / 248 / 2002  12 kwietnia 2002 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Ustroniu Morskim
250.  XXXVIII / 249 / 2002  12 kwietnia 2002 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadań  szkoleniowo dydaktycznych w gminie Ustronie Morskie w roku 2003
SESJA Nr 39
251. XXXIX / 250 / 2002 30 kwietnia 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2001 rok
252. XXXIX / 251 / 2002 30 kwietnia 2002 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Gminy Ustronie Morskie z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2001
253. XXXIX / 252 / 2002 30 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie morskie w obrębie Gwizd
254. XXXIX / 253 / 2002 30 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie i miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty obejmującego część miejscowości Wieniotowo
255. XXXIX / 254 / 2002 30 kwietnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie w obrębie Bagiczu
SESJA Nr 40
256. XL / 255 / 2002 10 czerwca 2002 r. w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów do projektu "Zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie i miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty obejmującego część miejscowości Wieniotowo
257. XL / 256 / 2002 10 czerwca 2002 r. ………… (przedsiębiorstwo "POLMO ŁOMIANKI" Sp. A.)
258. XL / 257 / 2002 10 czerwca 2002 r. ………. (Joanna Kałdus)
259. XL / 258 /2002 10 czerwca 2002 r. ……… (Maria i Jacek Ciechanowscy zam. W Warszawie)
260. XL / 259 / 2002 10 czerwca 2002 r. ………. (Zenon Mężyński)
261. XL / 260 / 2002 10 czerwca 2002 r. ………. (Małgorzata i Janusz Kusza zam. Wrocław)
262.  XL / 261 / 2002 10 czerwca 2002 r. ………. ( Maria Matuszewska)
263. XL / 262 / 2002 10 czerwca 2002 r. ………. (Mirosław Łaciak zam. Bielsko-Biała)
264. XL / 263 / 2002  10 czerwca 2002 r. ………. (Marek Marczak zam. Dobrzyca)
265. XL / 264 / 2002 10 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2002 
266. XL / 265 / 2002 10 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru
267. XL / 266 / 2002 10 czerwca 2002 r. w sprawie nadania gimnazjum w Ustroniu Morskim im. Orła Białego
268. XL / 268 / 2002 10 czerwca 2002 r. w sprawie działek gruntu położonych w Ustroniu Morskim
269. XL / 269 / 2002 10 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie
270. XL / 270 / 2002 10 czerwca 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie w obrębie Gwizd
 
271. XL / 271 / 2002  13 czerwca 2002 r. w sprawie opinii dotyczącej połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do rady powiatu Kołobrzeskiego 
272.  XL / 272 / 2002  13 czerwca 2002 r. w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów złożonych do projektu " Zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie i miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty obejmującego część miejscowości Wieniotowo"
273. XL / 273 / 2002  13 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2002
274. XL / 274 / 2002  13 czerwca 2002 r. w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów złożonych do projektu " Zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie i miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty obejmującego część miejscowości Wieniotowo"
275. XL. / 275 / 2002 13 czerwca 2002 r. ………. (Halina i Tadeusz Dyrl)
276. XL / 276 / 2002 13 czerwca 2002 r. ………. (Prywatne Przedsiębiorstwo "FURMANEK" - siedziba w Mielnie)
277. XL / 277 / 2002 13 czerwca 2002 r. ………. ( Joanna i Andrzej Gliszczyńscy zam. Koszalin)
278. XL / 278 / 2002 13 czerwca 2002 r. ………. (zastrzeżenie zbiorowe)
279. XL / 279 / 2002 13 czerwca 2002 r. ………. (Ewa Laskowska zam. Kraków)
280. XL / 280 / 2002 13 czerwca 2002 r. ………. (aleksandra i Marianna Sokolik zam. Otwock)
281. XL / 281 / 2002 13 czerwca 2002 r. ………. (zastrzeżenie zbiorowe)
282. XL / 282 / 2002 13 czerwca 2002 r. ………. ( zastrzeżenie radcy prawnego Lecha P. Wiśniewskiego)
283. XL / 283 / 2002 13 czerwca 2002 r. w sprawie rozpatrzenia protestów i zarzutów do projektu " Zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie i miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty obejmującego część miejscowości Wieniotowo" (Zygmunt Kamiński)
284. XL / 284 / 2002 13 czerwca 2002 r. ……… (Krystyna Obara)
285. XL / 285 / 2002 13 czerwca 2002 r. ………. (Gunter Ryl)
286. XL / 286 / 2002 13 czerwca 2002 r. ………. (Tadeusz Stadnik)
287. XL / 287 / 2002 13 czerwca 2002 r. ………. (Grażyna i Wojciech Kuplpwscy)
288.  XL / 288 / 2002 13 czerwca 2002 r. ………. (Kazimierz Koralewicz)
289. XL / 289 / 2002 13 czerwca 2002 r. ………. (Józef Ciurla)
290. XL / 290 / 2002 13 czerwca 2002 r. ………. (Józef Połędziewski i Ryszard Cichoń)
291.  XL / 291 / 2002 13 czerwca 2002 r. ………. (Krystyna i Ryszard Stawiccy)
SESJA NR 41
292. XLI / 292 / 2002 13 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do Spółki Wodno - Ściekowej "Ustronie Morskie - Sianożęty"
293. XLI / 293 / 2002 13 września 2002 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2002
294. XLI / 294 / 2002 13 września 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy w Ustroniu Morskim na 2002 rok
295. XLI / 295 / 2002 13 września 2002 r. w sprawie zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2002
296. XLI / 296 / 2002 13 września 2002 r. w sprawie zbyci a nieruchomości
297. XLI / 297 / 2002 13 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
298. XLI / 298 / 2002  13 września 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego Wójta Gminy

SESJA NR 42
300
XLII/300/02
10 października 2002 r.

O zmianie uchwały w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Ustronie Morskie (Wieniotowo)

301
XLII/301/02
10 października 2002 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Ustronie Morskie (Rusowo)

302
XLII/302/02
10 października 2002 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Ustronie Morskie (Kukinia)

303
XLII/303/02
10 października 2002 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Ustronie Morskie (obręby gminy)

304
XLII/304/02
10 października 2002 r.
w sprawie nabycia nieruchomości
305
XLII/305/02
10 października 2002 r.
w sprawie nabycia nieruchomości
306
XLII/306/02
10 października 2002 r.

w sprawie oddania w najem na czas nieokreślony pomieszczeń kawiarni „PEGAZ”

307
XLII/307/02
10 października 2002 r.

w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat obiektu „Muszli koncertowej”

308
XLII/308/02
10 października 2002 r.
w sprawie nabycia nieruchomości