KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

I kadencja 1990-1994

KADENCJA RADY GMINY W LATACH 1990 - 1994
1990 rok
SESJA Nr 1
1. I / 1 / 1990 07 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy w Ustroniu Morskim
2. I / 2 / 1990  07 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Gminy
3. I / 3 / 1990 07 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru delegata do sejmiku Samorządowego
4. I / 4 / 1990 07 czerwca 1990 r. w sprawie ustalenia terminu wyboru Wójta i ustalenie terminu powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
SESJA Nr 2
5.  II / 5 / 1990  18 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru Wójta Gminy Ustronie Morskie
6. II / 6 / 1990 18 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy
7. II / 7 / 1990 18 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy
8. II / 8 / 1990 18 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
9. II / 9 / 1990 18 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
10. II / 10 / 1990 18 czerwca 1990 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej
11. II / 11 / 1990 18 czerwca 1990 r. w sprawie opłaty miejscowej, sposobu i terminu jej płatności
SESJA Nr 3
12. III / 12 / 1990 20 lipca 1990 r. w sprawie uchwalenia tymczasowego statutu gminy Ustronie Morskie
13. III / 13 / 1990 20 lipca 1990 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
14. III / 14 / 1990 20 lipca 1990 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady
15. III / 15 / 1990 20 lipca 1990 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości
16. III / 16 / 1990 20 lipca 1990 r. w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet
SESJA Nr 4
17. IV / 17 / 1990 28 sierpnia 1990 r. w sprawie obniżenia w 1990 r. niektórych stawek podatku od nieruchomości
18. IV / 18 / 1990 28 sierpnia 1990 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
19. IV / 19 / 1990 28 sierpnia 1990 r. w sprawie powołania Gm. Komisji ds.. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
20. IV / 20 / 1990  28 sierpnia 1990 r. w sprawie uzupełnienia składów osobowych oraz ustalenia zakresu działania stałych komisji Rady Gminy
21. IV / 21 / 1990 28 sierpnia 1990 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta
22. IV / 22 / 1990 28 sierpnia 1990 r. w sprawie ustalenia ryczałtu za używanie samochodu da celów służbowych przez Wójta 
SESJA Nr 5
23. V / 23 / 1990 12 października 1990 r. w sprawie przejęcia na własność komunalną nieruchomości byłej bazy wojsk Radzieckich w Gwiździe
24. V / 24 / 1990 12 października 1990 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy niektórych nieruchomości
25. V / 25 / 1990  12 października 1990 r. w sprawie zwiększenia ogólnej kwoty budżetu gminy na 1990 r. z ponadplanowych dochodów własnych
26. V / 26 / 1990 12 października 1990 r. w sprawie przeniesienia rezerwy ogólnej na 1990 r.
27. V / 27 / 1990  12 października 1990 r. w sprawie oceny aktualnego miejscowego planu ogólnego
28. V / 28 / 1990  12 października 1990 r. w sprawie dopuszczalności sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym i osobom fizycznym gruntów położonych w niektórych miejscowościach gm. Ustronie Morskie
29. V / 29 / 1990 12 października 1990 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli
30.  V / 30 / 1990  12 października 1990 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim
SESJA Nr 6
31. VI / 31 / 1990  25 października 1990 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej dla wyboru Prezydenta RP
32. VI / 32 / 1990  25 października 1990 r. w sprawie przejęcia na własność komunalną wodociągu w Ustroniu Morskim
33. VI / 33 / 1990  25 października 1990 r. w sprawie wyboru organów samorządowych sołectw gm. Ustronie Morskie - 1990 r.
34. VI / 34 / 1990 25 października 1990 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu rejonowego w Kołobrzegu
35. VI / 35 / 1990  25 października 1990 r. w sprawie wyboru członków Kolegium ds.. Wykroczeń
36. VI / 36 / 1990  25 października 1990 r. w sprawie przejęcia od Jednostek Armii Radzieckiej części bazy paliw w miejscowości Bagicz
SESJA Nr 7
37. VII / 37 / 1990  30 listopada 1990 r. w sprawie regulaminu Ośrodka Sportu i Rekreacji
38. VII / 38 / 1990  30 listopada 1990 r. w sprawie reorganizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim
39. VII / 39 / 1990  30 listopada 1990 r. w sprawie wynagrodzenia katechetów
40. VII / 40 / 1990 30 listopada 1990 r. w sprawie przystąpienia gminy Ustronie Morskie do Związku Gmin Nadmorskich
41. VII / 41 / 1990  30 listopada 1990 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu opracowania Statutu Gminy
42.  VII / 42 / 1990  30 listopada 1990 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
43. VII / 43 / 1990  30 listopada 1990 r. oddanie w użytkowanie wieczyste terenu byłej bazy wojsk radzieckich w Gwiździe w drodze przetargu
44. VII / 44 / 1990 30 listopada 1990 r. w sprawie przeniesienia kredytów wydatków w budżecie na 1990 r.
45.  VII / 45 / 1990  30 listopada 1990 r. w sprawie wynagrodzenia dla Wójta
SESJA Nr 8
46.  VIII / 46 / 1990 28 grudnia 1990 r.  w sprawie przeniesienia kredytów wydatków w budżecie na 1990 r.
47. VIII / 47 / 1990 28 grudnia 1990 r.  w sprawie zwiększenia ogólnej kwoty budżetu gminy na 1990 r. z ponadplanowych dochodów 
48.  VIII / 48 / 1990  28 grudnia 1990 r.  w sprawie wykazu obowiązujących aktów prawnych prawa miejscowego wydanych przed 27.05.1990 r.
1991 rok
SESJA Nr 9
49. IX / 49 / 1991 21 lutego 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
50. IX / 50 / 1991  21 lutego 1991 r. w sprawie wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru
51.  IX / 51 / 1991  21 lutego 1991 r. w sprawie wniosku do Wojewody Koszalińskiego o zaliczenie m. Gm. Ustronie Morskie (Ustronie Morskie, Sianożęty, Olszyna, Wieniotowo I i II)
52. IX / 52 / 1991  21 lutego 1991 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru
53. IX / 53 / 1991  21 lutego 1991 r. w sprawie nadania nazw ulic w m. Sianożęty
54. IX / 54 / 1991  21 lutego 1991 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 
55. IX / 55 / 1991  21 lutego 1991 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych w drodze przetargu
56. IX / 56 / 1991 21 lutego 1991 r. w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotów kosztów podróży dla radnych
57. IX / 57 / 1991 21 lutego 1991 r. w sprawie miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta
58. IX / 58 / 1991 21 lutego 1991 r. w sprawie odroczenia w 1991 r. terminów płatności I i II raty należności pieniężnych pobieranych od rolników w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
SESJA Nr 10
59.  X / 59 / 1991 09 kwietnia 1991 r. w sprawie budżetu gminy na rok 1991 r.
60. X / 60 / 1991 09 kwietnia 1991 r. w sprawie podziału nadwyżki budżetowej za rok 1991
61. X / 61 / 1991 09 kwietnia 1991 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim
62. X / 62 / 1991  09 kwietnia 1991 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej 
63. X / 63 / 1991 09 kwietnia 1991 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych  
64. X / 64 / 1991 09 kwietnia 1991 r. w sprawie zmiany i sprzedaży nieruchomości gruntowej
65. X / 65 / 1991 09 kwietnia 1991 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy niektórych nieruchomości gruntowych
66. X / 66 / 1991 09 kwietnia 1991 r. w sprawie dzierżawy mienia komunalnego
67. X / 67 / 1991  09 kwietnia 1991 r. w sprawie ustalenia łącznego poboru zobowiązania finansowego od osób fizycznych oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
68. X / 68 / 1991  09 kwietnia 1991 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim do wydawania decyzji administracyjnej
69. X / 69 / 1991  09 kwietnia 1991 r. w sprawie wydzierżawienia majątku komunalnego zarządzanego przez OSiR
70. X / 70 / 1991 09 kwietnia 1991 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego
SESJA NR 11
71. XI / 71 / 1991 26 kwietnia 1991 r. w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu i planowych funduszy celowych za 1990 r.
72. XI / 72 / 1991  26 kwietnia 1991 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania pl. PRK za 1990 r.
73.  XI / 73 / 1991  26 kwietnia 1991 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
74. XI / 74 / 1991  26 kwietnia 1991 r. w sprawie absolutorium dla zarządu gminy Ustronie Morskie
75. XI / 75 / 1991  26 kwietnia 1991 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Gminy do wprowadzenia zmian w budżecie gminy
76. XI / 76 / 1991  26 kwietnia 1991 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, Zarządu Gminy oraz ryczałtu dla przewodniczącego RG i zwrotu kosztów podróży
SESJA Nr 12
77. XII / 77 / 1991 28 maja 1991 r. w sprawie przystąpienia do Związku Gmin Nadmorskich
78. XII / 78 / 1991 28 maja 1991 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg zakładowych (PGR Tymien0
SESJA Nr 13
79. XIII / 79 / 1991 05 lipca 1991 r. w sprawie zmiany i sprzedaży nieruchomości gruntowej
80. XIII / 80 / 1991 05 lipca 1991 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa
81. XIII / 81 / 1991 05 lipca 1991 r. w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy
82. XIII / 82 / 1991  05 lipca 1991 r. w sprawie wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru
SESJA Nr 14
83. XIV / 83 / 1991  30 sierpnia 1991 r.  w sprawie ustalenia liczby, nr i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
84. XIV / 84 / 1991  30 sierpnia 1991 r.  w sprawie sprzedaży działek budowlanych
85. XIV / 85 / 1991 30 sierpnia 1991 r.  w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnej 
SESJA Nr 15
86 XV / 86 / 1991 26 września 1991 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
87. XV / 87 / 1991 26 września 1991 r. w sprawie przeniesienia kredytów wydatków w budżecie na 1991 r.
88. XV / 88 / 1991 26 września 1991 r. w sprawie przeniesienia rezerwy ogólnej na 1991 r.
89. XV / 89 / 1991 26 września 1991 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości komunalnych
90. XV / 90 / 1991 26 września 1991 r. w sprawie kupna nieruchomości 
SESJA Nr 16
91. XVI / 91 / 1991  20 listopada 1991 r. w sprawie przejęcia na własność gminy nieruchomości gruntowych wraz z zabudowaniami
92. XVI / 92 / 1991 20 listopada 1991 r. w sprawie nabycia użytkowania wieczystego działek budowlanych
93. XVI / 93 / 1991 20 listopada 1991 r. w sprawie przejęcia na własność komunalną nieruchomości opuszczonych przez Wojska Radzieckie w Bagiczu
94. XVI / 94 / 1991  20 listopada 1991 r. w sprawie zwiększenia ogólnej kwoty budżetu gminy na 1991 r. z ponadplanowych dochodów
95. XVI / 95 / 1991  20 listopada 1991 r. w sprawie ustalenia dodatku służbowego dla Wójta Gminy
96. XVI / 96 / 1991 20 listopada 1991 r. w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy nagrody finansowej z funduszu nagród za 1991 r.
97. XVI / 97 / 1991  20 listopada 1991 r. w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych
SESJA Nr 17
98. XVII / 98 / 1991 30 grudnia 1991 r.  w sprawie prowizorium budżetu gminy na 1992 r.
99. XVII / 99 / 1991 30 grudnia 1991 r.  w sprawie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim
100. XVII / 100 / 1991 30 grudnia 1991 r.  w sprawie zbycia nieruchomości komunalnych dla GS "SCh" w Ustroniu Morskim
101. XVII / 101 / 1991  30 grudnia 1991 r.  w sprawie przejęcia na własność komunalną nieruchomości gruntowych
102. XVII / 102 / 1991 30 grudnia 1991 r.  w sprawie powołania nie etatowego zastępcy Kierownika USC
103. XVII / 103 / 1991 30 grudnia 1991 r.  w sprawie przeniesienia kredytów między działami
1992 rok
SESJA Nr 18
104. XVIII / 104 / 1992 25 lutego 1992 r. w sprawie ustalenia statutu gminy Ustronie Morskie
105. XVIII / 105 / 1992 25 lutego 1992 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
106. XVIII / 106 / 1992 25 lutego 1992 r. w sprawie wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru
107. XVIII / 107 / 1992  25 lutego 1992 r. w wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
108. XVIII / 108 / 1992 25 lutego 1992 r. w sprawie przystąpienia do Agencji Rozwoju Regionalnego w Koszalinie
109. XVIII / 109 / 1992  25 lutego 1992 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego od gruntów
110. XVIII / 110 / 1992 25 lutego 1992 r. w sprawie przejęcia nieruchomości (od Skarbu Państwa)
111. XVIII / 111 / 1992 25 lutego 1992 r. w sprawie przejęcia nieruchomości  
112. XVIII / 112 / 1992  25 lutego 1992 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 
113. XVIII / 113 / 1992 25 lutego 1992 r. w sprawie sprzedaży lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
114. XVIII / 114 / 1992 25 lutego 1992 r. w sprawie przydziału mieszkania
SESJA Nr 19
115. XIX / 115 / 1992  31 marca 1992 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy 
116. XIX / 116 / 1992 31 marca 1992 r. w sprawie podziału nadwyżki budżetowej  
117. XIX / 117 / 1992  31 marca 1992 r. w sprawie obniżenia niektórych stawek podatku od środków transportowych
118. XIX / 118 / 1992  31 marca 1992 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości (dz. Nr 81)
119. XIX / 119 / 1992  31 marca 1992 r. w sprawie przejęcia nieruchomości zabudowanej
120. XIX / 120 / 1992  31 marca 1992 r. w sprawie nabycia działki budowlanej
121. XIX / 121 / 1992  31 marca 1992 r. w sprawie przejęcia terenu po Wojskach Radzieckich
SESJA Nr 20
122. XX / 122 / 1992 07 maja 1992  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
123. XX / 123 / 1992  07 maja 1992  w sprawie udzielenia absolutorium ZG
124. XX / 124 / 1992  07 maja 1992  w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego w sprawie oczyszczalni ścieków
125. XX / 125 / 1992  07 maja 1992  w sprawie opracowania koncepcji zagospodarowania lotniska w Bagiczu
126. XX / 126 / 1992 07 maja 1992  w sprawie zagospodarowania dz. Nr 80 przy ul. Bogusława XIV
127. XX / 127 / 1992  07 maja 1992  w sprawie odkupienia działki od p. Szpinety
128. XX / 128 / 1992 07 maja 1992  w sprawie sprzedaży w formie przetargu działki odzyskanej od MSW przy ul. Osiedlowej
129. XX / 129 / 1992  07 maja 1992  w sprawie podwyżki inkaso dla sołtysów
130. XX / 130 / 1992 07 maja 1992  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla PP
131. XX / 131 / 1992 07 maja 1992  w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy
SESJA Nr 21
132. XXI / 132 / 1992 26 czerwca 1992 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty
133. XXI / 133 / 1992 26 czerwca 1992 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
134. XXI / 134 / 1992 26 czerwca 1992 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
135. XXI / 135 / 1992 26 czerwca 1992 r. w sprawie przejęcia na własność gminy niektórych nieruchomości
136. XXI / 136 / 1992  26 czerwca 1992 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
SESJA Nr 22
137. XXII / 137 / 1992  28 sierpnia 1991 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 1992 r.
138. XXII / 138 / 1992 28 sierpnia 1991 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
139. XXII / 139 / 1992  28 sierpnia 1991 r. w sprawie nabycia własność działki budowlanej
SESJA Nr 23
140. XXIII / 140 / 1992 06 października 1992 r. w sprawie nabycia w użytkowanie wieczyste działki budowlanej
141. XXIII / 141 / 1992 06 października 1992 r. w sprawie przejęcia na własność komunalną nieruchomości opuszczonej przez Wojska Radzieckie
142. XXIII / 142 / 1992 06 października 1992 r. w sprawie przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
143. XXIII / 143 / 1992  06 października 1992 r. w sprawie wysokości diet i zwrotów kosztów podróży radnych
144. XXIII / 144 / 1992  06 października 1992 r. w sprawie miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta
SESJA Nr 24
145. XXIV / 145 / 1992 13 listopada 1992 r. w sprawie pożyczki finansowej dla gminy Silnowo
146. XXIV / 146 / 1992 13 listopada 1992 r. w sprawie przeniesienia rezerwy ogólnej na rok 1992 
147. XXIV / 147 / 1992  13 listopada 1992 r. w sprawie przeniesienia kredytów wydatków w budżecie gminy na 1992 r.
148. XXIV / 148 / 1992  13 listopada 1992 r. w sprawie przekazania nieruchomości  
149. XXIV / 149 / 1992  13 listopada 1992 r. w sprawie przejęcia nieruchomości
SESJA Nr 25
150. XXV / 150 / 1992  17 grudnia 1992 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
151. XXV / 151 / 1992  17 grudnia 1992 r.  w sprawie wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru
152. XXV / 152 / 1992  17 grudnia 1992 r.  w sprawie wysokości podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru
153. XXV / 153 / 1992  17 grudnia 1992 r.  w sprawie budżetu gminy na 1993 rok
154. XXV / 154 / 1992  17 grudnia 1992 r.  w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji dla zakładów budżetowych
155. XXV / 155 / 1992  17 grudnia 1992 r.  w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy
156. XXV / 156 / 1992  17 grudnia 1992 r.  w sprawie wprowadzania do budżetu dodatkowej subwencji na 1992 rok
157. XXV / 157 / 1992  17 grudnia 1992 r.  w sprawie przystąpienia do związku komunalnego
158. XXV / 158 / 1992 17 grudnia 1992 r.  w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze
159. XXV / 159 / 1992  17 grudnia 1992 r.  w sprawie ustalenia limitu km za używanie samochodu dla celów służbowych przez Wójta Gminy
160. XXV / 160 / 1992  17 grudnia 1992 r.  w sprawie przeniesienia kredytów wydatku w budżecie gminy na 1992 r.
161. XXV / 161 / 1992 17 grudnia 1992 r.  w sprawie zwiększenia ogólnej kwoty budżetu gminy na 1992 r.
162. XXV / 162 / 1992 17 grudnia 1992 r.  w sprawie nabycia użytkowania wieczystego działki budowlanej
1993 rok
SESJA Nr 26
163. XXVI / 163 / 93  04 lutego 1993 r. w sprawie obniżenia niektórych stawek podatku od środków transportowych w 1993 roku
164. XXVI / 164 / 93 04 lutego 1993 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów na terenie gminy Ustronie Morskie
165. XXVI / 165 / 93 04 lutego 1993 r. w sprawie porozumienia komunalnego
166. XXVI / 166 / 93  04 lutego 1993 r. w sprawie przejęcia komunalnego
167. XXVI / 167 / 93 04 lutego 1993 r. w sprawie sprzedaży działek ogrodowych
168. XXVI / 168 / 93 04 lutego 1993 r. w sprawie upoważnienia członków zarządu gminy do złożenia oświadczenia woli
169. XXVI / 169 / 93  04 lutego 1993 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
170. XXVI / 170 / 93  04 lutego 1993 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
171. XXVI / 171 / 93 04 lutego 1993 r. w sprawie przejęcia nieruchomości
172. XXVI / 172 / 93  04 lutego 1993 r. w sprawie przejęcia nieruchomości na własność komunalną opuszczoną przez Wojska Radzieckie
SESJA Nr 27
173. XXVII / 173 / 93  24 marca 1993 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
174. XXVII / 174 / 93 24 marca 1993 r. w sprawie przejęcia na własność gminy niektórych nieruchomości Skarbu Państwa
175. XXVII / 175 / 93 24 marca 1993 r. w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy subwencji na rok 1993
176. XXVII / 176 / 93 24 marca 1993 r. w sprawie przejęcia nieruchomości
177. XXVII / 177 / 93 24 marca 1993 r. w sprawie sprzedaży i zamiany nieruchomości
178. XXVII / 178 / 93  24 marca 1993 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
179. XXVII / 179 / 93 24 marca 1993 r. w sprawie przyjęcia Statutu Międzygminnego Związku Komunalnego Województwa Koszalińskiego
SESJA Nr 28
180. XXVIII / 180 / 93 22 kwietnia 1993 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań budżetu gminy za 1992 roku
181. XXVIII / 181 / 93 22 kwietnia 1993 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Gminy
182.  XXVIII / 182 / 93 22 kwietnia 1993 r. w sprawie opłaty targowej
183. XXVIII / 183 / 93 22 kwietnia 1993 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
184. XXVIII / 184 / 93 22 kwietnia 1993 r. w sprawie wniesienia skargi
SESJA Nr 29
185.  XXIX / 185 / 93  11 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia zasad lokalizacji oraz liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
186. XXIX / 186 / 93 11 czerwca 1993 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
187. XXIX / 187 / 93  11 czerwca 1993 r. w sprawie postawienia pomnika na cmentarzu komunalnym w Ustroniu Morskim
188. XXIX / 188 / 93 11 czerwca 1993 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim
189. XXIX / 189 / 93 11 czerwca 1993 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim i Sianożętach
190. XXIX / 190 / 93 11 czerwca 1993 r. zmiana uchwały w sprawie budżetu gminy n a1993 r.
191. XXIX / 191 / 93  11 czerwca 1993 r. w sprawie podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
192.  XXIX / 192 / 93 11 czerwca 1993 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim i Sianożętach
193. XXIX / 193 / 93 11 czerwca 1993 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy
SESJA Nr 30
194. XXX / 194 / 93 15 lipca 1993 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 1993 r.
195. XXX / 195 / 93 15 lipca 1993 r. w sprawie zwiększenia ogólnej kwoty budżetu gminy na rok 1993
196. XXX / 196 / 93  15 lipca 1993 r. w sprawie przeniesienia rezerwy celowej na 1993 rok
197.  XXX / 197 / 93 15 lipca 1993 r. w sprawie nabycia nieruchomości  
198. XXX / 198 / 93 15 lipca 1993 r. w sprawie zbycia nieruchomości 
199. XXX / 199 / 93  15 lipca 1993 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych
200. XXX / 200 / 93 15 lipca 1993 r. utworzenie obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP
201.  XXX / 201 / 93 15 lipca 1993 r. w sprawie zasad lokalizacji oraz punktów sprzedaży alkoholu
SESJA Nr 31
202. XXXI / 202 / 93  27 sierpnia 93 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
203. XXXI / 203 / 93 27 sierpnia 93 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
204. XXXI / 204 / 93 27 sierpnia 93 r. w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 1993 - 1995"
205. XXXI / 205 / 93 27 sierpnia 93 r. w sprawie zbycia i wydzierżawienia nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim i Sianożętach
SESJA Nr 32
206. XXXII / 206 / 93 12 października 1993 r w sprawie udzielania pomocy finansowej dla WSI
207. XXXII / 207 / 93 12 października 1993 r w sprawie zwiększenia ogólnej kwoty budżetu gminy 
208. XXXII / 208 / 93 12 października 1993 r w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości
209. XXXII / 209 / 93 12 października 1993 r przeniesienia kredytów wydatków w budżecie gminy w 1993 r.
SESJA Nr 33
210. XXXIII / 210 / 93 17 grudnia 1993 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1994 r.
211. XXXIII / 211 / 93 17 grudnia 1993 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego
212. XXXIII / 212 / 93 17 grudnia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości
213. XXXIII / 213 / 93 17 grudnia 1993 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru
214. XXXIII / 214 / 93 17 grudnia 1993 r. w sprawie wysokości opłaty miejscowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru
215. XXXIII / 215 / 93 17 grudnia 1993 r. w sprawie obniżenia w 1994 r. niektórych stawek podatku od środków transportowych
216. XXXIII / 216 / 93  17 grudnia 1993 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 1993
217. XXXIII / 217 / 93 17 grudnia 1993 r. w sprawie zabezpieczenia pożyczki z WFOŚiGW w Koszalinie
218. XXXIII / 218 / 93 17 grudnia 1993 r. w sprawie udzielenia gwarancji zabezpieczającej pożyczkę
219. XXXIII / 219 / 93 17 grudnia 1993 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność gminy
220. XXXIII / 220 / 93 17 grudnia 1993 r. w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim
221. XXXIII / 221 / 93 17 grudnia 1993 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim
222. XXXIII / 222 / 93  17 grudnia 1993 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej
SESJA Nr 34
223. XXXIV / 223 / 93 30 grudnia 1993 r. w sprawie przejęcia prowadzenia szkół podstawowych
224. XXXIV / 224 / 93 30 grudnia 1993 r. w sprawie obciążenia nieruchomości hipoteką
225. XXXIV / 225 / 93 30 grudnia 1993 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 1993
226. XXXIV / 226 / 93 30 grudnia 1993 r. w sprawie przeniesienia  rezerwy ogólnej na rok 1993
227. XXXIV / 227 / 93 30 grudnia 1993 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 1993
228. XXXIV / 228 / 93  30 grudnia 1993 r. w sprawie oświadczeń woli
1994 rok
SESJA Nr 35
229. XXXV / 229 / 94 17 lutego 1994 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
230. XXXV / 230 / 94 17 lutego 1994 r. w sprawie wniesienia skargi
231. XXXV / 231 / 94 17 lutego 1994 r. w sprawie trybów i szczegółowych warunków zwolnień od podatku rolnego, użyteczności rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata
232. XXXV / 232 / 94 17 lutego 1994 r. w sprawie lokalizacji targowiska
233. XXXV / 233 / 94 17 lutego 1994 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
234. XXXV / 234 / 94 17 lutego 1994 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Kukinii i Kukince
235. XXXV / 235 / 94 17 lutego 1994 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim
236. XXXV / 236 / 94 17 lutego 1994 r. w sprawie przejęcia nieruchomości
237. XXXV / 237 / 94 17 lutego 1994 r. w sprawie wniesienia skargi
SESJA Nr 36
238. XXXVI / 238 / 94 28 kwietnia 1994 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania zarządu Gminy z wykonania budżetu za 1993 r i udzielenia absolutorium
239. XXXVI / 239 / 94 28 kwietnia 1994 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 1994
240. XXXVI / 240 / 94 28 kwietnia 1994 r. w sprawie wytypowania kandydatów do komisji konkursowej na dyrektorów szkół
241. XXXVI / 241 / 94 28 kwietnia 1994 r. w sprawie zbycia działki rolnej
242. XXXVI / 242 / 94 28 kwietnia 1994 r. w sprawie zmiany przeznaczenia użytków rolnych na cele nierolne (budowlane, mieszkaniowe)
SESJA Nr 37
243. XXXVII / 243 / 94 26 maja 1994 r. w sprawie opłaty targowej
244. XXXVII / 244 / 94 26 maja 1994 r. w sprawie lokalizacji targowiska
245. XXXVII / 245 / 94 26 maja 1994 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska
246. XXXVII / 246 / 94 26 maja 1994 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy
247. XXXVII / 247 / 94 26 maja 1994 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy w roku 1994
248. XXXVII / 248 / 94 26 maja 1994 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy w roku 1994
249. XXXVII / 249 / 94 26 maja 1994 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu GOPS