KARTY USŁUG

OGŁOSZENIA

GMINA

URZĄD GMINY

RADA GMINY

PRAWO LOKALNE

BUDŻET, MAJĄTEK

AKTY NORMATYWNE

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

WYBORY

INFORMACJE

Emisja obligacji w 2010r.

Emisja obligacji w 2010 roku
 

W roku 2010 Gmina Ustronie Morskie wyemituje obligacje na podstawie Uchwały nr XXXVI/242/2009 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych.

 

 
Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 roku związanego z wydatkami majątkowymi na inwestycje.

 
W ramach programu emisji obejmuje ona 7.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych). W ramach programu emisji, obligacje wyemitowane zostaną w 2010 roku w 11 (słownie: jedenastu) seriach:


 
1)       seria A na kwotę   400.000 zł
 
2)       seria B na kwotę    800.000 zł
 
3)       seria C na kwotę    800.000 zł
 
4)       seria D na kwotę   800.000 zł
 
5)       seria E na kwotę    300.000 zł
 
6)       seria F na kwotę    500.000 zł
 
7)       seria G na kwotę   700.000 zł
 
8)       seria H na kwotę   700.000 zł
 
9)       seria I na kwotę     700.000 zł
 
10)   seria J na kwotę     700.000 zł
 
11)   seria K na kwotę    600.000 zł.
 


Wartość nominalna jednej obligacji to 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych).

 


Wykup obligacji nastąpi w następujących terminach:

 
1)       seria A na kwotę   400.000 zł, w roku 2011
 
2)       seria B na kwotę    800.000 zł, w roku 2012
 
3)       seria C na kwotę    800.000 zł, w roku 2013
 
4)       seria D na kwotę   800.000 zł, w roku 2014
 
5)       seria E na kwotę    300.000 zł, w roku 2015

 

      6)      seria F na kwotę    500.000 zł, w roku 2015


      7)     seria G na kwotę   700.000 zł, w roku 2016

 

      8)     seria H na kwotę   700.000 zł, w roku 2017

 

      9)      seria I na kwotę     700.000 zł, w roku 2018

 

      10)    seria J na kwotę     700.000 zł, w roku 2019


      11)    seria K na kwotę    600.000 zł, w roku 2020.

 

 

 
Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Jeżeli data wykupu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. Terminy i tryb umorzenia określi Wójt Gminy Ustronie Morskie.
 


Oprocentowanie jest zmienne i każdorazowo ustalane co kwartał, na 2 dni robocze poprzedzające rozpoczęcie każdego z trzymiesięcznych okresów oprocentowania, powiększone o stawkę marży w wysokości 2,00 punktu procentowego.Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu gminy Ustronie Morskie pochodzących z dochodów własnych gminy.
 

 

 
W ostatnim dniu września 2009 r. ruszył pierwszy w Polsce zorganizowany rynek obligacji adresowany głównie do samorządów i przedsiębiorstw – Catalyst. Jest jedynym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zorganizowanym rynkiem dłużnych papierów wartościowych. Segmenty obrotu działające w ramach Catalyst oferują dostęp do rynku zarówno inwestorom kwalifikowanym, jak i indywidualnym, korzystającym z szerokiego kręgu instytucji pośredniczących – banków i firm inwestycyjnych.


 
Gmina Ustronie Morskie ma zamiar wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Catalyst łącznie 3.100 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,000 PLN każda, to jest 5 serii obligacji:
 
1)       seria A na kwotę    400.000 zł
 
2)       seria B na kwotę    800.000 zł
 
3)       seria C na kwotę    800.000 zł
 
4)       seria D na kwotę    800.000 zł
 

5)       seria E na kwotę    300.000 zł.

 
Notowanie na rynku Catalyst to znakomita promocja Ustronia Morskiego, działającego nowocześnie, korzystającego z innowacyjnych instrumentów finansowych. Zwiększona wiarygodność, promocja i dostęp do inwestorów spowodują, że Ustronie Morskie będzie mogło w przyszłości pozyskiwać środki łatwiej, szybciej i na korzystniejszych warunkach.
 

ZAŁĄCZNIKI:

 


Uchwała GPW o wyzn. 1 dnia notowania w ASO na Catalyst

160 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała GPW o wprow. do ASO na Catalyst

88 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Rady Gminy

305 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała RIO

356 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała KDPW

231 KBPobierzPodgląd pliku

Sprawozdania Rb za I kwartał

399 KBPobierzPodgląd pliku