Nr 258 - zbycie nieruchomości - ul. Plażowa


UCHWAŁA Nr  XLV/258/2006

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 14 września 2006  r.

 

 

w sprawie zbycia   nieruchomości położonej  w Sianożętach przy ul. Plażowej.

 

 

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 ,  Nr 153,  poz.. 1271 , Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr  261, poz. 2603 ,   Nr 281 poz. 2782  z 2005 r. Nr 130, poz. 1087,  Nr 169, poz. 1420 i Nr 175 poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104 poz. 708)    uchwala się, co następuje :

 

§ 1.

 

Postanawia się zbyć w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej , działkę gruntu niezabudowanego położoną w Sianożętach   przy ulicy Plażowej  oznaczoną  numerem 221/6 o powierzchni 0,0103 ha  na rzecz właścicieli  tej nieruchomości oznaczonej  numerem 6/3.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie 

Przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej działka  numer 221/6   stanowi grunt nie zabudowany powstały w wyniku podziału działki gminnej Nr 221. Wnioskodawcy będący współużytkownikami wieczystymi działki Nr 6 przy ulicy Plażowej już w 1999 roku przy dokonywaniu zniesienia współwłasności tej działki przekazali na rzecz gminy działkę Nr 6/4 z przeznaczeniem na budowę promenady nadmorskiej. W związku z powyższym sprzedaż na ich rzecz działki  Nr 221/6 jest uzasadniona , tym bardziej , że działka ta jest zbędna do obsługi komunikacyjnej działek przyległych tj. Nr 5 i 35/1 , gdyż dojazd do tych działek zapewniony jest od strony promenady nadmorskiej.

Wymieniona w uchwale działka gruntu  ze względu na kształt , powierzchnię, i położenie nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość .