Charakterystyka ogólna

Położenie geograficzne

 

Gmina Ustronie Morskie położona jest w północno-zachodniej Polsce, w środkowej części województwa zachodniopomorskiego oraz we wschodniej części powiatu kołobrzeskiego. Od północy granicę gminy wyznacza Morze Bałtyckie. Wschodnia granica gminy jest zarazem granicą powiatu kołobrzeskiego.

Gmina sąsiaduje z następującymi gminami:

§  od zachodu z gminą i miastem Kołobrzeg (powiat kołobrzeski),

§  od południa z gminą Dygowo (powiat kołobrzeski),

§  od wschodu z gminą Będzino (powiat koszaliński).

 

Rysunek 1Położenie Gminy Ustronie Morskie w powiecie kołobrzeskim

 


Źródło: www.gminy.pl

 

 Powierzchnia

 

Powierzchnia gminy wynosi ok. 57,0 km2. Ustronie Morskie jest jedną z najmniejszych gmin w województwie zachodniopomorskim. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 11 relacji Poznań - Koszalin - Kołobrzeg. Łączy ona Ustronie Morskie z Kołobrzegiem (15 km) oraz przez Będzino (16 km) z Koszalinem (32 km). Droga ta stanowi główną oś komunikacyjną gminy, uzupełnioną siecią dróg powiatowych i gminnych. Jest to jedyna droga zapewniająca mieszkańcom połączenie o znaczeniu ponadlokalnym. Odległości od innych ważniejszych miejscowości i miast wynoszą: od Szczecina – 157 km, od Karlina – 41 km, a od Białogardu – 50 km.

 

Rysunek 2Powiat kołobrzeski na tle pozostałych powiatów województwa zachodniopomorskiego


 

Źródło: www.gminy.pl

 

Gmina Ustronie Morskie obejmuje swoim zasięgiem 11 miejscowości skupionych w 6 sołectwach.

Ø  Ustronie Morskie (miejscowości: Ustronie Morskie, Grąbnica, Wieniotowo),

Ø  Sianożęty (miejscowości: Sianożęty, Bagicz, Olszyna),

Ø  Gwizd (miejscowość: Gwizd),

Ø  Kukinia (miejscowość: Kukinia),

Ø  Kukinka (miejscowości: Kukinka, Malechowo),

Ø  Rusowo (miejscowość: Rusowo).

 

Rysunek 3Mapa –granice sołectw

 

 

Źródło: www.gminy.pl

 

 

 

Gmina Ustronie liczy 3 606 mieszkańców. Najliczniej zamieszkanym sołectwem gminy jest Ustronie Morskie (2 299 mieszkańców). Kolejnym pod względem liczby mieszkańców sołectwem są Sianożęty (513 mieszkańców) położone w pasie nadmorskim na zachód od Ustronia, a następnie sołectwo Rusowo (395 mieszkańców) zlokalizowane w południowo-zachodniej części gminy. Najmniejszym pod względem liczby mieszkańców sołectwem gminy jest Kukinka licząca 85 mieszkańców.

 

Tabela 1Liczba mieszkańców w sołectwach gminy (stan na 31.12.2015r.)

 

 

LP.

SOŁECTWO

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW

MIEJSCOWOŚCI

1.

Ustronie Morskie

2 274

2 299

Grąbnica,

Wieniotowo

23

2

2.

Sianożęty

447

513

Bagicz

Olszyna

35

31

3.

Rusowo

395

395

4.

Kukinia

212

212

5.

Gwizd

102

102

6.

Kukinka

70

85

Malechowo

15

OGÓŁEM

3 606

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych Urzędu Gminy Ustronie Morskie