Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Ustronie Morskie prowadzona jest na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Ustronie Morskie Nr 57/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku.


Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 roku Nr 162 poz. 1568 z późn. zmianami) wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. Stosownie do art. 22 ust 5 ww. ustawy w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte:

1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru,

2) inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,

3) inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

W gminnej ewidencji zabytków ujęte są zabytki nieruchome tj.: budynki, układy urbanistyczne, zespoły budowlane i zabytki archeologii.

 Zarządzenia Wójta Gminy  w sprawie gminnej ewidencji zabytków dostępne są na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Ustronie Morskie, a ze zbiorem kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy  można zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 2, pokój Nr 6 lub 5 oraz  pod numerem telefonu : 94-35-14-187 lub 94-35-14-188.