Nr 267 - przystąpienie do Droga S11


UCHWAŁA   Nr  XLVI/267/2006

 

Rady  Gminy  w  Ustroniu  Morskim

z  dnia  20 października 2006 roku

 

 

w  sprawie  przystąpienia do Stowarzyszenia „Droga S 11”.

 

 

                      Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity : tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiana:
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 982, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r.  Nr 80,  poz. 717,  Nr 162,  poz. 1568;  z 2004 r.  Nr 116,
poz. 1203 ;  z 2005 r. Nr 172,  poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) u c h w a l a   się,
co następuje :

 

§  1

 

Postanawia się przystąpić do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw  „Droga S11” .

 

§  2

 

Przyjmuje się Statut Stowarzyszenia „Droga S11”  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .

§  3

 

Do reprezentowania gminy w Stowarzyszeniu wyznacza się delegata -  Wójta Gminy
mgr  inż.  Stanisława  Zielińskiego.

 

§  4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .