Nr 268 - współpraca z gminą Kamionka Wielka

 

U C H W A Ł A     Nr  XLVI/268/2006

Rady  Gminy  w  Ustroniu  Morskim

z  dnia  20 października 2006 roku

 

 

w  sprawie  nawiązania współpracy z Gminą Kamionka Wielka .

 

                      Na podstawie art. 10 ust. 1,  art. 18 ust. 2 pkt. 12  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zmiana:
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 982, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r.  Nr 80,  poz. 717,  Nr 162,  poz. 1568;  z 2004 r.  Nr 116,
poz. 1203 ;  z 2005 r. Nr 172,  poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 )  Rada Gminy uchwala,
co następuje :

 

§  1

 

Postanawia się podjąć współdziałanie z gminą Kamionka Wielka w zakresie realizacji zadań publicznych dotyczących kultury, kultury fizycznej i turystyki.

 

§  2

 

Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi  Gminy Ustronie Morskie.

 

§  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .