Nr 270 - gospodarowanie mieszkaniami


UCHWALA   Nr XLVI/270/ 2006

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 20 października 2006 r.

 

zmieniająca wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ustronie Morskie na lata 2004 – 2008”.

 

            Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 1 ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) uchwala się co następuje :

 

§ 1.

            W „Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ustronie Morskie na lata 2004 – 2008” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVI/104/2004 Rady Gminy
w Ustroniu Morskim z dnia 17 marca 2004 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w pkt 3 dopisuje się
:„– mieszkanie oznaczone nr 2 w budynku położonym w Ustroniu Morskim przy
ul. Bolesława Chrobrego  78”

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego.