Nr 160 - przedsięwzięcie ZGWŚ

 

Uchwała Nr XXVII/160/2005

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 11 lutego 2005r.

 

w sprawie zatwierdzenia zakresu rzeczowego i źródeł finansowania przedsięwzięcia - „Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsęty” finansowanego z Funduszu Spójności

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. .z 2001 r. Nr 142, poz.1591; Dz. U.z 2002 r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271,Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)w związku z działaniami Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, podjętymi w celu uzyskania dofinansowania z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia „Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsęty”, Rada Gminy w Ustroniu Morskimuchwala ,co następuje :

§ 1.

Wyraża się zgodę na udział Gminy Ustronie Morskie w realizacji przedsięwzięcia w postaci „Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsęty”, stanowiący załącznik nr 1 (PDF 80KB) do niniejszej uchwały oraz na źródła finansowania w/w przedsięwzięcia, stanowiące załącznik nr 2 (PDF 37KB) do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Ustronie Morskie do:

1)podpisania wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia ze środków z Funduszu Spójności wraz z wymaganymi załącznikami,

2)udzielania poręczenia dla spółki operatorskiej utworzonej z udziałem majątku trwałego gminy, do kwoty1.577.257,15 zł w celu zapewnienia pokrycia kosztów realizacji przedsięwzięcia określonego w § 1 niniejszej uchwały, w zakresie finansowania wkładu własnego przez Spółkę.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


  • Załącznik Nr 2.pdf
    37 KB
  • Załącznik Nr 1.pdf
    79 KB