Nr 164 - wynagrodzenie nauczycieli

Uchwała Nr XXVIII/164/2005

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia30marca2005 r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Ustronie Morskie.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 1, pkt. 1 iust. 2, art. 54 ust. 7 oraz art. 91dpkt. 1 ustawyz dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr137, poz. 1304, Nr90, poz. 844, Nr 203, poz. 1966, Nr 213,poz. 2081;z 2004 r. Nr96, poz. 959, Nr179, poz. 1845 ) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzeniaza pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr22,poz. 181 )uchwalasię,conastępuje :

 

§ 1.

Ustala się na 2005 rok, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w brzmieniu określonym w załączniku (PDF 114KB) do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

1. Tracą moc uchwała Nr XX/ 125/ 2000 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 29 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu płacowego dla nauczycieli oraz uchwała Nr XII/ 70/ 2003 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zmiany Regulaminu płacowego dla nauczycieli.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 


  • Załącznik Nr 1.pdf
    115 KB