Nr 174 - sprzedaż nieruchomości


Uchwała Nr XXVIII/174/2005

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 30 marca 2005 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu.

Napodstawieart. 18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 ,Nr 153, poz.. 1271 , Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 oraz Nr 281, poz. 2782) uchwala się , co następuje :

 

§ 1.

Postanawia się sprzedać w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w Ustroniu Morskim oznaczoną jako działki ewidencyjne numer : 30/2 , 28/16 i 28/17o powierzchni ogólnej 0,5307 hana rzecz użytkownikawieczystego tej nieruchomości tj. „Społem” Spółdzielni Turystycznej „Wypoczynek” w Poznaniu.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.