Nr 183 - granica pasa ochronnego

 

Uchwała Nr XXIX/183/2005

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie granicy pasa ochronnego na terenie gminy Ustronie Morskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz.u. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, poz.l 1271, Nr 214, póz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203) oraz art. 36 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej ( Dz. U. z 2003r. Nr 153, póz. 1502 i Nr 170, póz. 1652, oraz z 2004r. Nr 6, póz. 41, Nr 93, póz. 895, oraz Nr 273, póz. 2703) uchwala się, co następuje :

§l

Uzgadnia się granicę pasa ochronnego na terenie gminy Ustronie Morskie w granicach administracyjnych gminy, zgodnie z jej przebiegiem wytyczonym na mapie stanowiącej załącznik (PDF 293KB) do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 


  • Załącznik Nr 1.pdf
    294 KB