Nr 198 - nabycie nieruchomości - Ustronie Morskie


Uchwała Nr XXXV/198/2005

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia30 września 2005 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Ustroniu Morskim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 ,Nr 153, poz.. 1271 , Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) uchwala się , co następuje :

§ 1.

Postanawia się nabyć :

1)od Państwa Jolanty i Edwarda Czerwonka nieruchomość niezabudowaną położoną przy ulicy Polnej oznaczoną numerem geodezyjnym 459/3 o powierzchni 0,0150 ha z przeznaczeniem na lokalizację przepompowni ścieków ,

2)od Pana Stanisława Szymczaka nieruchomość niezabudowaną położoną przy ulicy Wiejskiej oznaczoną numerami 440/1 i 441/1 o powierzchni ogólnej 0,0841 ha przeznaczonej na parking samochodowy obsługujący cmentarz.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.