Nr 202 - zbycie lokalu użytkowego


Uchwała Nr XXXVI/202/2005

RADY GMINY W USTRONIU MORSKIM

z dnia 25 października 2005r.

 

w sprawie zbycia lokalu użytkowego.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr153. poz.1271,Nr214, poz.1806;z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Nr 102 poiłO55, Nn 16, poz.1203 ) oraz art.37 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782 ; z 2005 Nr 130,poz. 1087 „Nr 169,poz.1420) uchwała się, co następuje:

§1.

Postanawia się zbyć lokal użytkowy ( strych ) numer 2 położony w Ustroniu Morskim przy ul. B. Chrobrego nr 78 A o powierzchni 25,17 m wraz z oddaniemw użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki gruntu numer 342/2 o powierzchni 0,1291 ha.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.