Nr 204 - zmiany w budżecie

 

Uchwała Nr XXXVII/205/2005

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 28 listopada 2005 r.

 

w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2006 rok.

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*1) (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419)*1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.) Rada Gminyuchwala, co następuje :

 

§ 1

1. Określa się następującą wysokość stawek podatku od nieruchomości :

1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części :

a) mieszkalnych 0,50 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,00 zł,

c) zajętych naprowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanymmateriałem siewnym 7,74 zł,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,30 zł;

e) pozostałych budynków :

- w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,68 zł,

- gospodarczych przeznaczonych do celów związanych wyłącznie z prowadzeniem gospodarstwadomowego stanowiących własność emerytów i rencistów 3,40 zł,

2) odbudowli 2 %ich wartości;

3) od 1 m2gruntów :

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków0,55 zł,

b/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,20 zł

4) od 1 ha gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,52 zł

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

1.Traci moc uchwała Nr XXIV/140/2004 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2005 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 101, poz. 2240).

2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.