Nr 78 - podatek od posiadania psów


UCHWAŁA NR XIII/78/2003

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 8 grudnia 2003 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru.

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych/Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039/Rada Gminyuchwala, co następuje :

 

§1.

1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów, pobieraną na obszarze gminy Ustronie Morskie od osób fizycznych posiadających psy w wysokości 32,00 złotych za każdego psa.

2. Obniża się stawkę podatku do kwoty 16 złotych od jednego psa na gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez emerytów i rencistów.

3. Podatek pobierany jest w połowie wysokości stawek określonych w ust. 1 i 2 w przypadku wejścia w posiadanie psa w drugim półroczu roku podatkowego.

 

§2.

1. Podatek płatny jest bez wezwania w terminie do 31 marca każdego roku lub w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie psa.

2. Poboru podatku dokonują sołtysi lub płatny jest w Kasie Urzędu.

3. Za pobór podatku inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % zainkasowanej kwoty.

 

§3.

Zwalnia się z podatku wszystkie psy, których posiadaczami są mieszkańcy Gminy Ustronie Morskie.

 

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§5.

1.Traci moc uchwała Nr II/9/2000 Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 92, poz. 2036).

2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.