Nr 82 - sala kinowa

 

Uchwała Nr XIII/82/2003

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 8 grudnia 2003 r.

 

w sprawie oddania w najem sali kinowej na okres powyżej 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 austawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ; z 2002 r. nr 23 , poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , nr 113 poz.984, Dz. U nr 153 poz. 1271 , Dz.U. nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 , poz.717, Nr 162, poz. 1568) , uchwala się co następuje :

 

§1.

Postanawia się wyrazić zgodę na wynajęciena okres dłuższy niż trzy lata sali kinowej o pow. 215 m2 , położonej w budynku Domu Kultury w Ustroniu Morskim przy ul. Nadbrzeżnej.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie .

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .