Nr 84 - zmiany w budżecie

 

UCHWAŁA NR XIV/84/2003

Rada Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 29 grudnia 2003 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80,poz.717; Nr 162, poz.1568) oraz art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; Nr 45,poz.391; Nr 65,poz.594; Nr 166,poz.1611) Rada Gminy uchwała, co następuje:

 

§1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.271.268 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 (PDF 192KB).

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.815.782 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 (PDF 212KB).

 

§2.

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. dochody w kwocie ogólnej 14.375.359,- zł

- w tym zadania zlecone i powierzone 489.075,- zł

2. wydatki w kwocie ogólnej 13.880.845,- zł

- w tym zadania zlecone i powierzone 489.075,- zł

3. wynikiem finansowym dodatnim w kwocie 2.514,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§3.

Dokonuje się zmian w limicie wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Ustronie Morskie w 2003r. stanowiące załącznik nr 9 do uchwały nr VI/28/2003 z dnia 28.03.2003r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustronie Morskie na 2003r. - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na tablicach ogłoszeń.