Nr 4 - zminy w budżecie


UCHWAŁA NR II/4/2002

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

dnia 9 grudnia 2002 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2002.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. 984/ oraz art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49. poz. 485, Nr 70, poz 778, Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 6, poz. 69. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz 55o. Nr 95,poz.1041, Nr 119, poz.1251, Nr 122poz.1315. z 2001 r. Nr 45, poz. 497 , Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 11 Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623; z 2002 r. Nr 41 poz. 362 i 365 Nr 74, poz. 76 Nr 156, poz1300/ uchwala się, co następuje:

 

§1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 209.839 zł ztytułu:

  • zwiększenia dotacji na zadania zlecone i własne79.479zł
  • zwiększenia części rekompensującej subwencji ogólnej130.360 zł

szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 (PDF 37KB).

 

§2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania własne o kwotę 209.839 zł.

Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik Nr 2 (PDF 37KB).

 

§3.

Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 171.628 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 (PDF 262KB).

 

§4.

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami:

- po stronie dochodów kwotą12.900.965 zł

w tym: dotacje na zadania zlecone 431.911 zł

- po stronie wydatków kwotą 12.500.965 zł

w tym: dotacje na zadania zlecone 431.911 zł

Plan dotacji na zadania zlecone stanowi załącznik Nr 4 (PDF 238KB) do niniejszej uchwały.

 

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na tablicach ogłoszeń.