Nr 6 - obniżenie ceny skupu żyta

 

UCHWAŁA NR II/6/2002

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 9 grudnia 2002 r.

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Ustronie Morskie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271/ oraz art. 6, ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680/ Rada Gminy uchwała, co następuje:

 

§1.

Obniża się cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Ustronie Morskie w 2003 roku z kwoty 33,45 zł/q do kwoty 26,00 zł/q.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3.

1. Traci moc uchwała Nr XXXV/227/2001 Rady Gminy z dnia 20 listopada 2001 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Ustronie Morskie (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 52, poz. 1472 z dnia 13 grudnia 2001 r.).

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.