Nr 11 - skład komisji

 

UCHWAŁA Nr II / 11 / 2002

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 9 grudnia 2002 r.

 

w sprawie ustalenia składów osobowychstałych komisji Rady Gminy w Ustroniu Morskim .

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271)oraz § 61 ust. 3 Regulaminu Rady Gminy stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Ustronie Morskie ( Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego Nr 23, poz. 76 , zmiana:Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r.Nr 10, poz. 114)uchwala się , co następuje :

 

§1.

1. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w skład komisji powołuje się następujących radnych:

1) Szymanek Mirosław

2) Obrocki Zbigniew

3) Walkowiak Leszek

4) Basarab Andrzej

5) Wrochna Krystyna

6) Gałęzowska Dorota

2. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w skład komisji powołuje się następujących radnych :

1) Wrochna Krystyna

2) Kudliński Grzegorz

3) Chorąży Mieczysław

4) Poniedziałek Mieczysław

5) Obrocki Zbigniew

3. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego w skład komisji powołuje się następujących radnych: :

1) Pogorzelec Mieczysław

2) Pryłowski Tomasz

3) Poniedziałek Mieczysław

4) Szymanek Mirosław

5) Stegienta Dariusz

4. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnictwa w skład komisji powołuje się następujących radnych :

1) Czepukojć Wacław Bogdan

2) Chorąży Mieczysław

3) Kudliński Grzegorz

4) Pryłowski Tomasz

5. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w skład komisji powołuje się następujących radnych :

1) Stegienta Dariusz

2) Gałęzowska Dorota

6. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Statutowej w skład komisji powołuje się następujących radnych :

1) Stegienta Dariusz

2) Czepukojć Wacław Bogdan

 

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .