Nr 1 - wybór Przewodniczącego


UCHWAŁA Nr I/1/2002

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 20 listopada 2002 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz § 16, ust. 1 Statutu Gminy uchwala się, co następuje:

 

§1.

Rada Gminy dokonuje wyboru Pana Zbigniewa Obrockiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy w Ustroniu Morskim.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .