Nr 3 - wybór przewodniczących komisji


UCHWAŁA Nr I/3/2002

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 20 listopada 2002 r.

 

w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Gminy w Ustroniu Morskim .

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984)oraz §21Statutu Gminy i§ 61 ust. 3 Regulaminu Rady Gminy stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Ustronie Morskie (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego Nr 23, poz. 76 , zmiana:Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 1999 r.Nr 10, poz. 114) uchwala się , co następuje :

 

§1.

1.Rada Gminy powołuje na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego radnego Leszka Wesołowskiego.

2.Rada Gminy powołuje na Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Mieczysława Pogorzelca.

3.Rada Gminy powołuje na Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego radnego Leszka Walkowiaka.

4.Rada Gminy powołuje na Przewodniczącego Komisji Rolnictwa radnego Andrzeja Basaraba.

5.Rada Gminy powołuje na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnejradnego Wacława Bogdana Czepukojcia.

6.Rada Gminy powołuje na Przewodniczącego Komisji Statutowejradnego Mirosława Szamanka.

 

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.