Nr 75 - podatek od nieruchomości


UCHWAŁA Nr XIII/75/2003

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 8 grudnia 2003 r.

 

w sprawie podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984,Nr 153,poz. 1271,Nr214,poz. l8O6orazz2003 r. Nr80,poz. 717,Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 5 i 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1.

1.Ustala się następującą wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od 1 m powierzchni użytkowej budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,46 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,00 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,50 zł,

d) pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,50 zł

e) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,20 zł;

2) od budowli - 2 % ich wartości;

3) od 1m2 gruntów:

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,55 zł,

b/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł.

 

§2.

Obniża się stawkę podatku do kwoty 3,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych (gospodarczych) przeznaczonych do celów związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego stanowiących własność emerytów i rencistów.

 

§3.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. budynki i grunty stanowiące własność gminy Ustronie Morskie wykorzystywane w celach ochrony przeciwpożarowej,

2. budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy Ustronie Morskie wykorzystywane dla potrzeb instytucji kultury.

 

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§5.

1. Traci moc uchwała Nr II/5/2002 Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 95, poz. 2211).

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.