Nr 79 - opłata administracyjna


UCHWAŁA NR XIII/79/2003

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 8 grudnia 2003 r.

 

w sprawie opłaty administracyjnej.

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych/Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039/Rada Gminyuchwala, co następuje :

 

§1.

Wprowadza się opłatę administracyjną zawydaniewypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego :

- za wypis - 75,00 zł

- za wyrys - 75,00 zł

 

§2.

Opłatę administracyjną uiszcza się w Kasie Urzędu Gminy przed dokonaniem czynności urzędowej.

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§4.

1.Traci moc uchwała Nr II/8/2002 Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty administracyjnej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 92, poz. 2035).

2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.