Nr 80 - nadanie nazwy ulicy

 

UCHWAŁA NR XIII/80/2003

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 8 grudnia2003 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Dz.U. Nr 153 poz. 1271 , Dz.U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568)uchwala się , co następuje :

 

§1.

Ulicy stanowiącej drogę gminną- działka Nr 538/1 położonej w miejscowości Ustronie Morskie nadaje się nazwę ulica Ku Słońcu .

 

§2.

Szczegółowe usytuowanie drogi określa mapa stanowiąca załącznik (PDF 124KB) do uchwały.

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy.

 


  • Załącznik Nr 1.pdf
    125 KB