Nr 81 - nabycie nieruchomości

 

Uchwała Nr XIII/81/2003

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 8 grudnia 2003 r.

 

w sprawienabycia nieruchomości

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 9lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 ; z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 poz. 558 , nr 113 , poz. 984 , Dz. U. Nr 153 poz. 1271 , Dz. U. Nr 214 , poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) , uchwala się co następuje:

 

§1.

Postanawia się nabyć od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ustroniu Morskim działkę położoną w Ustroniu Morskim przy ul. Wojska Polskiego oznaczoną numerem 323 / 12 o powierzchni 123 m2 z przeznaczeniem na cele komunikacyjne tj. istniejący parking i chodnik pieszy.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie .

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .