Nr 83 - formularze podatkowe

 

UCHWAŁA NR XIII/83/2003

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 8 grudnia 2003 r.

 

w sprawie ustalenia wzorów formularzy (deklaracji i informacji) na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002 r. Nr9,poz. 84, Nr 200, poz. 1683; oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039/, art. 6 a ust. 5 i 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431; z 1994 r. Nr 1, poz. 3; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; z 1997 r. Nr 43, poz. 272,Nr 137, poz. 926; z 1998 r. Nr 108, poz. 681; z 2001 r. Nr 81, poz. 875; z 2002 r. Nr 200, poz. 1680; z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568/ orazart. 6 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826/ Rada Gminy uchwala, co następuje :

 

§1.

1.Ustala się wzór formularza IN-1 (informacji) na podatek od nieruchomości dla osób fizycznych stanowiący załącznik Nr 1 (PDF 77KB) do niniejszej uchwały.

2.Ustala się wzór formularza DN-1 (deklaracji) na podatek od nieruchomości dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiący załącznik Nr 2 (PDF 84KB) do niniejszej uchwały.

 

§2.

1.Ustala się wzór formularza IR-1 (informacji) na podatek rolny dla osób fizycznych stanowiący załącznik Nr 3 (PDF 74KB) do niniejszej uchwały.

2.Ustala się wzór formularza DR-1 (deklaracji) na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, stanowiący załącznik Nr 4 (PDF 80KB) do niniejszej uchwały.

 

§3.

1.Ustala się wzór formularza IL-1 (informacji) na podatek leśny dla osób fizycznych stanowiący załącznik Nr 5 (PDF 72KB) do niniejszej uchwały.

2.Ustala się wzór formularza DL-1 (deklaracji) na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, stanowiący załącznik Nr 6 (PDF 77KB) do niniejszej uchwały.

 

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§5.

1.Traci moc uchwała Nr II/10/2002 Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy (deklaracji i informacji) na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 92, poz. 2037).

2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.