Nr 159 - przystąpienie do PWiK

 

Uchwała Nr XXVII/159/2005

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 11 lutego 2005r.

 

w sprawie przystąpienia Gminy Ustronie Morskie do spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kołobrzegu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „f” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. .z 2001 r. Nr 142, poz.1591; Dz. U.z 2002 r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271,Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)uchwala się,co następuje :

 

§ 1.

1.Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Ustronie Morskie jako wspólnika, do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kołobrzegu.

2.Wyraża się zgodę na wniesienie do wskazanej Spółki, w formie wkładu rzeczowego (aportu) mienia wodociągowo - kanalizacyjnego stanowiącego własność Gminy Ustronie Morskie.

3.Mienie powyższe może zostać wniesione do wskazanej Spółki według jego wartości rynkowej, określonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie, który zobowiązany jest w szczególności do dokonania następujących czynności:

1)przygotowania wykazu składników mienia wodociągowo - kanalizacyjnego wnoszonego do Spółki,

2)określenia wartości rynkowej składników mienia wodociągowo - kanalizacyjnego wnoszonego do Spółki,

3)określenie liczby i łącznej wartości nominalnej udziałów obejmowanych przez Gminę Ustronie Morskie w Spółce pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kołobrzegu,

4)uzgodnienia docelowej treści umowy Spółkipod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kołobrzegu,

5)wyznaczenie przedstawicieli Gminy Ustronie Morskie w organach Spółki, jeżeli uprawnienie takie będzie wynikać z docelowej treści umowy Spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kołobrzegu,

6)złożenie w imieniu Gminy Ustronie Morskie wszelkich niezbędnych oświadczeń woli zmierzających do przystąpienia Gminy Ustronie Morskie do Spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kołobrzegu.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia