Nr 161 - zmiany w budżecie

 

Uchwała Nr XXVII/161/2005

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 11 lutego 2005 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102,poz. 1055,Nr 116,poz. 1203) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę 230.741,-zł, zgodniez załącznikiem nr1 (PDF 138KB).

 

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę 325.884,-zł , zgodnie z załącznikiem nr2 (PDF 156KB).

 

§ 3.

Dokonuje się zmiany w „Planie Wydatków Związanych z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Gminy Ustronie Morskie w 2005 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3 (PDF 173KB).

 

§ 4.

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1.dochody w kwocie ogólnej24.977.933 zł

- w tym zadania zlecone776.352 zł

2.wydatki w kwocie ogólnej19.095.191 zł

- w tym zadania zlecone776.352 zł

3. wynikiem finansowym dodatnimw kwocie5.882.742 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 (PDF 88KB).

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeńUrzędu Gminy i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2005 rok.