Nr 166 - zmiany w budżecie

 

Uchwała Nr XXVIII/166/2005

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia 30 marca 2005r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102,poz. 1055,Nr 116,poz. 1203) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę 185.918,-zł, zgodnie z załącznikiem nr1 (PDF 123KB).

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę 185.918,-zł , zgodnie z załącznikiem nr2 (PDF 127KB).

§ 3.

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1.dochody w kwocie ogólnej 25 194 651 zł

- w tym zadania zlecone 776 352 zł

2.wydatki w kwocie ogólnej 19 311 909 zł

- w tym zadania zlecone 776 352 zł

3. wynikiem finansowym dodatnimw kwocie 5 882 742 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 (PDF 89KB) .

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu Gminy Ustronie Morskie na 2005 rok.