Nr 201 - granica pasa technicznego


Uchwała Nr XXXVI/201/2005

RADY GMINY W USTRONIU MORSKIM

z dnia 25 października 2005 r.

 

w sprawie granicy pasa technicznego na terenie gminy Ustronie Morskie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr153, poz.1271,Nr214, poz.1806;z 2003 r. Nr 80 „ poz. 717,nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. lir 102 poz.1055,nrll6, poz.1203, Nr 167, poz.1759) oraz art. 36 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 . poz. 1502 „Nr 170, poz.1652 ; z 2004 r. Nr 6 poz. 41 Nr 93 . poz. 895 „Nr 273, poz.2703) uchwala się, co następuje:

§1.

Opiniuje się pozytywnie granicę pasa technicznego na terenie gminy Ustronie Morskie zgodnie z jej przebiegiem wytyczonym na mapie stanowiącej załącznik do uchwały (do wglądu w Urzędzie Gminy - pok. nr 12).

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.